برگزاری آزمون OSCEدستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/17-5:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنچشنبه مورخ1397/2/6 آزمونOSCEدستیاران در مقاطع مختلف گروه در محل مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار شد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir