برگزاری آزمون فوندامنتال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

درساعت 7/30 صبحروز پنجشنبه مورخ 97/9/1 آزمون فوندامنتال  تو سط جناب آقای دکتر کیان ارثی از کلیه دستیاران چشم پزشکی در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض بعمل آمد .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir