برگزاری آزمون دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-14:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون رفرکتیو و اپتیک دستیاران چشم پزشکی در روز پنجشنبه مورخ 25 بهمن از ساعت 7/30 در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض و زیر  نظر آقای دکتر کشفی و آقای دکتر کوشا برگزار شد .

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir