برنامه Journal Club

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    در ساعت 7/30 روز دوشنبه مورخ 1397/11/8 باحضور دستیاران چشم پزشکی برنامه Journal Club در سرویس ویتره و رتین توسط دکتر محمدحسین تقدیری دستیار چشم پزشکی زیر نظر آقای دکتر فرزان کیان ارثی در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار گردید .

 

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir