بازدید تیم اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    در روز چهارشنبه مورخ 23 مردادماه تیم ارزیابی آموزشی وزارت بهداشت در معییت مسئولین و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان از امکانات و توانمندی های گروه چشم پزشکی و مرکز آموزشی درمانی فیض بازدید بعمل آوردند. 

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir