اخبار گروه عفونی

شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/06-9:06

جلسه شوراي گروه عفوني در روز شنبه مورخ 9/3/94 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir