اخبار گروه عفونی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد جمعه,1398/10/27-7:29

ژورنال کلاب با موضوع "نوروسیفیلیس" روز پنج شنبه مورخ 98/10/26 ساعت 8:30 با حضور اساتید، دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

دستیار ارایه دهنده: خانم دکتر هنرجو

کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/10/27-7:27

کنفرانس مشترک رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 98/10/24 ساعت 8:30 با حضور اساتید، دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

کنفرانس ادواری دی ماه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/10/27-7:30

کنفرانس ادواری گروه با موضوع "تب و نوتروپنی" ساعت 8:30 روز پنج شنبه مورخ 98/10/19 توسط سرکار خانم دکتر نصری با حضور اساتید، دستیاران و کارآموزان گروه در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.

کلاس درس کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-14:31

کلاس درس کارورزان پزشک خانواده با موضوع" تشخیص و درمان عفونت های شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه" ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 در کلاس شماره 2 مرکز آموزشی درمانی امین تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/09-18:21

کلاس درس دستیاری با موضوع "دیورتیکولیت و آبسه ی طحال" ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 98/10/10 با حضور دستیاران در کلاس شماره ی 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/05-14:51

کلاس درس دستیاری با موضوع لیستریا روز پنج شنبه مورخ 98/10/5 ساعت 8:30 با حضور دستیاران در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

استاد: سرکار خانم دکتر حکمی فرد

کلاس درس دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/05-14:51

کلاس درس دستیاری روز یک شنبه مورخ 98/10/1 ساعت 8:30 با موضوع کزاز با حضور دستیاران در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.

استاد: سرکار خانم دکتر شیرانی

کنفرانس مشترک رادیولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/05-14:47

کنفرانس مشترک رادیولوژی روز سه شنبه مورخ 98/10/3 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان گروه در کلاس شماره ی 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir