کنفرانس ادواری گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس ادواری روز 5 شنبه مورخ 97/11/25 ساعت 8:30 توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر حقیقی پور با موضوع "عفونتهای شکمی" در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا ارایه شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir