نمرات دستياران

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/24-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات ارتقاي دستياران در قسمت نمرات قرار داده شد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir