شورای گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-17:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای گروه روز شنبه مورخ 97/4/2 ساعت 8 در اتاق اساتید گروه ورودی یک طبقه ی 4 تشکیل شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir