شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/27-6:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه فراگیران محترم:

شورای پژوهشی گروه روز شنبه مورخ 98/7/20 برگزار نمی شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir