شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-22:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه در ابان ماه در تاریخ های 97/8/12 و 97/8/26 تشکیل می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir