شورای پزوهشی گروه دی ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-18:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه در دی ماه در تاریخ های 97/10/8 و 97/10/22 برگزار میشود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir