شورای پزوهشی گروه دی ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-20:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه در دی ماه در تاریخ های 97/10/8 و 97/10/22 برگزار میشود.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir