شورای پزوهشی گروه بهمن ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه در بهمن ماه 97 در تاریخ های 97/11/13 و 97/11/27 تشکیل خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir