شورای پزوهشی گروه اذر ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-14:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسات شورای پژوهشی گروه در اذر ماه در تاریخ های 97/9/10 و 97/9/24 تشکیل میشود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir