شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-7:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای عمومی گروه روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 8 در اتاق اساتید گروه (ورودی یک طبقه ی 4) با حضور اساتید تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir