شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/06-5:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي گروه عفوني در روز شنبه مورخ 9/3/94 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir