سمینار یک روزه ی راهکارهای عملی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-21:33

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir