تاریخ آزمون OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد جمعه,1398/02/06-6:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون OSCE دستیاران روز یک شنبه مورخ 98/2/22 در مرکز مهارتهای بالینی مرکز الزهرا برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir