برنامه ی شهریور ماه گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-17:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ی آنکال اساتید محترم و کشیک دستیاران و کارآموزان گروه در شهریورماه 98 اعلام شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir