آزمون OSCE

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون OSCE دستیاران روز یکشنبه مورخ 98/2/22 ساعت 8:30 در مرکز مهارتهای بالینی جنب مرکز آموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir