اخلاق حرفه ای

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-6:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هشتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی"

ردیف

تاریخ

عنوان

مدیر جلسه و مسؤول هماهنگی بحث

 

1

99/3/12

 • کلیات و اصول رفتار حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر مجید محمدی‌زاده

اسلاید

2

99/3/19

 • تعهد به رعایت صداقت با بیمار
 • تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

دکتر بهزاد شمس و دکتر فیروزه معین‌زاده

اسلاید

3

99/3/26

 • تعهد به حفظ اسرار بیمار
 • تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای
 • تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی

دکتر مجید محمدی‌زاده و دکتر الهه زارعان

اسلاید

4

99/4/2

 • ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار

دکتر نیکو یمانی و دکتر مرجان گلشنی

اسلاید

5

99/4/9

 • تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود
 • تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت

دکتر حمید رحیمی و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

6

99/4/16

 • تعهد به مسؤولیت‌های حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر بهنوش استکی

اسلاید

7

99/4/23

 • تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود

دکتر بهزاد شمس و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

 
 

هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی"

ردیف

تاریخ

عنوان

مدیر جلسه و مسؤول هماهنگی بحث

 

1

98/8/20

 • کلیات و اصول رفتار حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر مجید محمدی‌زاده

اسلاید

2

98/8/27

 • تعهد به رعایت صداقت با بیمار
 • تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

دکتر بهزاد شمس و دکتر فیروزه معین‌زاده

اسلاید

3

98/9/4

 • تعهد به حفظ اسرار بیمار
 • تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای
 • تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی

دکتر مجید محمدی‌زاده و دکتر الهه زارعان

اسلاید

4

98/9/11

 • ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار

دکتر نیکو یمانی و دکتر مرجان گلشنی

اسلاید

5

98/9/18

 • تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود
 • تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت

دکتر حمید رحیمی و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

6

98/9/25

 • تعهد به مسؤولیت‌های حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر بهنوش استکی

اسلاید

7

98/10/2

 • تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود

دکتر بهزاد شمس و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

 
 

ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی"

ردیف

تاریخ

عنوان

مدیر جلسه و مسؤول هماهنگی بحث

 

1

98/3/19

 • کلیات و اصول رفتار حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر مجید محمدی‌زاده

اسلاید

2

98/3/26

 • تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود
 • تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت

دکتر حمید رحیمی و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

3

98/4/2

 • تعهد به حفظ اسرار بیمار
 • تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای
 • تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی

دکتر مجید محمدی‌زاده و دکتر الهه زارعان

اسلاید

4

98/4/9

 • ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار

دکتر نیکو یمانی و دکتر مرجان گلشنی

اسلاید

5

98/4/16

 • تعهد به رعایت صداقت با بیمار
 • تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

دکتر بهزاد شمس و دکتر فیروزه معین‌زاده

اسلاید

6

98/4/23

 • تعهد به مسؤولیت‌های حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر بهنوش استکی

اسلاید

7

98/4/30

 • تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود

دکتر بهزاد شمس و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

 
 

پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

ردیف

تاریخ

عنوان

مدیر جلسه و مسؤول هماهنگی بحث

 

1

97/10/10

 • کلیات و اصول رفتار حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر مجید محمدی‌زاده

اسلاید

2

97/10/17

 • تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود
 • تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت

دکتر حمید رحیمی و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

3

97/10/24

 • تعهد به حفظ اسرار بیمار
 • تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای
 • تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی

دکتر مجید محمدی‌زاده و دکتر الهه زارعان

اسلاید

4

97/11/1

 • ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار

دکتر نیکو یمانی و دکتر مرجان گلشنی

اسلاید

5

97/11/8

 • تعهد به رعایت صداقت با بیمار
 • تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

دکتر بهزاد شمس و دکتر فیروزه معین‌زاده

اسلاید

6

97/11/15

 • تعهد به مسؤولیت‌های حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر بهنوش استکی

اسلاید

7

97/11/29

 • تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته های خود
دکتر بهزاد شمس و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

 
  

چهارمین کارگاه‌ "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ

ساعت برگزاری

عنوان بحث

مدیر جلسه و مسؤول هماهنگی بحث

 

97/8/7

7:30 تا 9

 • کلیات و اصول رفتار حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر مجید محمدی‌زاده

اسلاید

97/8/14

7:30 تا 9

 • تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود
 • تعهد به ارتقاء دسترسی بیمار به مراقبت

دکتر حمید رحیمی و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

98/8/21

7:30 تا 9

 • تعهد به حفظ اسرار بیمار
 • تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

دکتر نیکو یمانی و دکتر الهه زارعان

اسلاید

97/8/28

7:30 تا 9

 • ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار
 • تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای
 • تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی

دکتر مجید محمدی‌زاده و دکتر مرجان گلشنی

اسلاید

97/9/5

7:30 تا 9

 • تعهد به رعایت صداقت با بیمار

دکتر بهزاد شمس و دکتر فیروزه معین‌زاده

اسلاید

97/9/12

7:30 تا 9

 • تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن مناقع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود

دکتر بهزاد شمس و دکتر شهرزاد شهیدی

اسلاید

97/9/19

7:30 تا 9

 • تعهد به مسؤولیت‌های حرفه‌ای

دکتر حمید رحیمی و دکتر بهنوش استکی

اسلاید

لینک منابع:
محمدی زاده م، رحیمی ح. آموزش و ارزیابی پایبندی به اصول حرفه ای: راهنمای مدیران برنامه دستیاری. نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1391.

 Medical Professionalism in the New Millennium: A Physician Charter. Project of the ABIM Foundation, ACP–ASIM Foundation, and European Federation of Internal Medicine

                                              

               

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir