پرستاری انگل و قارچ شناسی پرستاری(03) عملی کارشناسی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/05-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال: اول                    

رشته:پرستاری 

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی

نام درس:انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی عمومی

نام مسوول درس (واحد):مهندس یوسفی . همکار درس :  آقای دکتر محمدی

شماره درس  : 126303

روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه ساعت 3- 1و3-5  بعد از ظهر

محل برگزاری:آزمایشگاه انگل شناسی      

تعداد و نوع واحد:   نظری         عملی5/. 2

دروس پیش نیاز:-زیست شناسی عمومی ودرس تئوری

تلفن:37929081

ساعت و روزهای تماس:حضور تمام وقت طبق برنامه هفتگی

آدرس پست الکترونیک:yousefi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده  پزشکی بخش انگل شناسی

تعداد دانشجو:  جمعا 40 نفر                                                                          

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:تشخیص انگلهای کرمی,تک یاخته ای وقارچهای بیماریزا  از طریق نمایش اسلاید ومشاهده لامهای آموزشی.

اهداف اختصاصی:ا-مشاهده ماکرو میکروسکپی انگلها وقارچهای مهم بیماریزا درانسان 2-روشهای تشخیص آلودگیهای انگلی3- مشاهده ماکرو میکروسکپی انگلها وقارچهای مهم مشترک بیماریزا حیوانی وانسانی وروشهای تشخیص آلودگیهای آنها.

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)1-اطلس رنگی انگل شناسی یاماگوشی                                                      2- قارچ شناسی پزشکی عملی ( تالیف دکتر خسروی )

 

منابع فرعی درس:-اطلس رنگی پیتر2- قارچ شناسی پزشکی ( تالیف دکتر شهلا شادزی )            

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                         بارم:

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

مهندس یوسفی 

شرح وظائف آزمایشگاه انگل شناسی و مطالعه میکروسکوپی کرمها : شامل : آسکاریس ، لومبریکوئیدس ، تریکوسفال و اکسیور ( کرمک ) 

3- 1و5-3

97/7/4

1

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

مهندس یوسفی 

مشاهده میکروسکوپی لارو تریشین وکرمهای قلابدار. ترماتودها شامل : فاسیولاهپاتیکا و دیکروسولیوم دندریتیکم 

3- 1و5-3

97/7/18

2

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

مهندس یوسفی 

ادامه مشاهده میکروسکوپی ترماتودها شامل شیستوزومامانسونی و سستودها شامل : تنیاساژیناتا و اکی نوکوکوس گرانولوزوس 

3- 1و5-3

97/8/2

3

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

خانم دکتر سلیمانی فرد

مشاهده میکروسکوپی آمیب ها : شامل : آنتا مبا هیستولتیکا وکلی  و تاژکداران شامل : زیاردیا لامبلیا و تریکوموناس وازینالیس 

3- 1و5-3

97/8/16

4

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

خانم دکتر سلیمانی فرد

مشاهده میکروسکوپی لیشمانیا ، لپتوموناس ، توکسوپلاسما گوندی و  پلاسمودیومها 

3- 1و5-3

97/8/20

5

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

دکتر محمدی  

شرح وظائف آزمایشگاه قارچ شناسی مشاهده میکروسکوپی آسپرژیلوس ، پنیسیلیوم ، رایزوپوس ، مالاسزیا فورفور ، مالاسزیا اوا لیس و 000

3- 1و5-3

97/9/14

6

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

دکتر محمدی  

مشاهده میکروسکوپی انواع کچلی سر و برخی عوامل درماتوفیتوزیس

3- 1و5-3

97/9/28

7

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

همکاران 

مشاهده اسلاید های مختلف مطالب عملی

3- 1و5-3

97/10/12

8

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری وعملی

همکاران 

امتحان عملی 

3- 1و5-3

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir