پرستاری انگل و قارچ شناسی پرستاری(02) عملی کارشناسی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/09-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:1398-1397

نیمسال: اول                    

رشته:پرستاری

دوره:لیسانس(کارشناسی)

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

نام درس:انگل شناسی و قارچ شناسی  پزشکی

نام مسوول درس (واحد):مهران بهادران باغبادرانی

شماره درس  :126302  گروه درسی: 2

روز و ساعت برگزاری:چهار شنبه ها 15-13 و 17-15 یک هفته در میان

محل برگزاری:آزمایشگاه گروه انگل شناسی

تعداد و نوع واحد:   نظری         عملی5/0 واحد     

دروس پیش نیاز:-طبق مصوبه دانشکده پرستاری

تلفن:37929168

ساعت و روزهای تماس:شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح الی 5 بعداز ظهر بجز ساعات تدریس

آدرس پست الکترونیک:bahadoran@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی، بخش قارچ شناسی

تعداد دانشجو: 45 نفر                                                                           

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:خانم شهیدی 09135430143

هدف کلی درس:آشنایی دانشجویان با اشکال مختلف انگلی و قارچی توسط مشاهده لام های میکروسکوپی

اهداف اختصاصی:شناسایی مورفولوژی انگل ها و قارچ ها: انگل های کرمی( بالغ ، تخم و لارو)، تک یاخته های بیماریزا و ساپروفیت(ترفوزوئیت و کیست) و قارچ های مخمری و کپکی شایه و شناسایی انواع کچلی ها و عوامل آنها

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)پاورپوینت های ارایه شده و اسلاید های آموزشی آزمایشگاهی، اسلایدهای آزمایشگاه مجازی انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه به آدرس اینترنتی     http://vlab.mui.ac.ir  

 

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

امتحان پایان دوره شامل: مشاهده و تشخیص لام های مجهول، حضور و غیاب و نمره گزارش کار

   بارم : 18 – 17 نمره تشخیص لام های مجهول        2 الی 3  نمره حضور و غیاب و گزارش کار                 مجموع: نمره نهایی از 20 نمره

                                                             

وظایف دانشجو:

- حضور منظم و به موقع در جلسات آزمایشگاه

2- مشاهده لام های مشخص شده توسط اساتید

3- ارایه گزارش کار مرتب و منظم به کارشناسان آزمایشگاه در پایان هر جلسه یا شرو جلسه آینده

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- گزارش موارد نقض شده توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

2- غیبت غیر مجاز: یک جلسه غیبت = چشم پوشی، 2 جلسه غیبت = کسر نمره نهایی و 3 جلسه غیبت =گزارش مورد به آموزش و حذف درس

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم: در روز و ساعت تعیین شده طبق تقویم آموزشی گروه قارچ و انگل شناسی و هماهنگی با آموزش دانشکده پزشکی 

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

مشاهده میکروسکوپی

مطالعه مطلب درسی جلسات اول و دوم مبحث نظری

مهندس بهادران

کلیات آزمایشگاه انگل شناسی

 

بررسی لام های ترماتودها ی کبدی(فاسیولا هپاتیکا، دیکروسلیوم دندریتیکوم و کلونورکیس سیننسیس)   

 

13-15و

15-17

97/7/11

1

مشاهده میکروسکوپی

مطالعه مطلب درسی جلسات سوم و جهارم مبحث نظری

مهندس بهادران

بررسی لام های ترماتودهای خونی(شیستوزوما هماتوبیوم و شیستوزوما مانسونی)، بررسی لام های سستودها( تنیا ساژیناتا و هیمنولپیس نانا

13-15و

15-17

97/7/25

2

مشاهده میکروسکوپی

مطالعه مطلب درسی جلسات پنجم و ششم مبحث نظری

مهندس بهادران

ادامه سستودها (  تنیا اکینوکوک  و دیپلیدیوم کانینوم)

 

بررسی لام های نماتودهای گوارشی(آسکاریس و اوکسیور)

13-15و

15-17

97/8/9

3

مشاهده میکروسکوپی

مطالعه مطلب درسی جلسات هفتم و هشتم مبحث نظری

مهندس بهادران

ادامه بررسی لامهای نماتودها

 

(کرم های قلابدار، تریکوسفال و تریشینلا اسپیرالیس)

13-15و

15-17

97/8/30

4

مشاهده میکروسکوپی

مطالعه مطلب درسی جلسات نهم و دهم مبحث نظری

دکتر محمدی

بررسی لام های قارچ های مخمری و قارچ های ساپروفیتی

13-15و

15-17

97/9/14

5

مشاهده میکروسکوپی

مطالعه مطلب درسی جلسات یازدهم و دوازدهم مبحث نظری

دکتر محمدی

بررسی لام های درماتوفیت ها( انواع کجلی مو و عوامل ایجاد کننده کچلی ها)

13-15و

15-17

97/9/28

6

مشاهده میکروسکوپی

مطالعه مطلب درسی جلسات سیزدهم و چهاردهم مبحث نظری

دکتر سلیمانی فرد

بررسی لام های تک یاخته های  روده ای – حفره ای و بررسی لام های توکسوپلاسما گوندی

13-15و

15-17

97/10/12

7

مشاهده میکروسکوپی

مطالعه مطلب درسی جلسات پانزدهم الی هفدهم مبحث نظری

دکتر سلیمانی فرد

بررسی لام های تک یاخته های نسجی خونی

 

( لیشمانیا و پلاسمودیوم ها)

13-15و

15-17

97/10/26

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir