قارچ شناسی نظام جدید (02) پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول

تعداد دانشجو:

رشته:پزشکی

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:قارچ شناسی پزشکی 

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه قارچ شناسی طبقه اول 

نام مسوول درس (واحد):دکتر سیدحسین میرهندی 

شماره درس:1112643129

ساعت و روزهای تماس:همه روزه ساعت 3تا 4 عصر

روز و ساعت برگزاری:شنبه  ساعت 15-14

محل برگزاری:کلاس 14 پزشکی

تلفن:37929165

ساعت و نوع درس:نظری و عملی 

دروس پیش نیاز:

E-mail: s.h.mirhendi@gmail.com

هدف کلی درس:آشنایی با مبانی قارچ شناسی و عفونت های قارچی انسان

اهداف اختصاصی:آشنایی با اصول اولیه ی قارچ شناسی عمومی ، آشنایی با اصول قارچ شناسی پزشکی، مبانی تشخیص عفونت های قارچی، آشنایی با انواع عفونت های قارچی، علایم بالینی، اپیدمیولوژی، راه های انتقال، تشخیص و درمان و پیشگیری آنها

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)درسنامه ی قارچ شناسی پزشکی، دکتر سید حسین میرهندی 1397

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

Fungal Infection: Diagnosis and Management, 4th Edition

Malcolm D. Richardson, David W. Warnock, 1912

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:6 نمره 

بارم: 14 نمره 

وظایف دانشجو:

) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی و داشتن انضباط کامل در کلاس.

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه تکالیف تعیین شده از سوی مدرس بر اساس برنامه ریزی تنظیمی.

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

تاخیر در ورود و تعجیل در خروج از کلاس ممنوع می باشد.

حضور و غیاب بصورت راندوم انجام می شود و غیبت بیش از دو جلسه ممکن است موجب کاهش نمره یا حتی محرومیت از امتحان پایان ترم شود

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

آشنایی با قارچ ها و سلول قارچی

14-15

شنبه هر هفته

1

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

کلیات قارچ شناسی پزشکی

14-15

شنبه هر هفته

2

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

مبانی تشخیص عفونت های قارچی

14-15

شنبه هر هفته

3

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

اصول درمانی وآشنایی با داروهای ضد قارچی 

14-15

شنبه هر هفته

4

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی سطحی

14-15

شنبه هر هفته

5

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی جلدی (درماتوفیتوز)

14-15

شنبه هر هفته

6

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی جلدی (ادامه ی درماتوفیتوز)

14-15

شنبه هر هفته

7

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی جلدی (ادامه ی درماتوفیتوز و کاندیدیاز جلدی)

14-15

شنبه هر هفته

8

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی جلدی (ادامه ی کاندیدیاز جلدی)

14-15

شنبه هر هفته

9

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی زیر جلدی 

14-15

شنبه هر هفته

10

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های دو شکلی

14-15

شنبه هر هفته

11

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های فرصت طلب (کاندیدیاز)

14-15

شنبه هر هفته

12

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های فرصت طلب (آسپرژیلوس)

14-15

شنبه هر هفته

13

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های فرصت طلب (موکورمیکوز)

14-15

شنبه هر هفته

14

 

 

درسنامه قارچ شناسی پزشکی

نظری

دکتر میرهندی 

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های فرصت طلب (کریپتوکوکوز)

14-15

شنبه هر هفته

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir