قارچ شناسی نظام جدید (01) نظری پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/30-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:98-99

نیمسال:اول

تعداد دانشجو:

رشته:زشکی 

دوره:

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:قارچ و انگل شناسی 

نام درس:قارچ شناسی پزشکی 

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی بخش قارچ شناسی طبقه اول 

نام مسوول درس (واحد):

دکتر پروین دهقان

 مدرسین : دکتر چادگانی پور ، دکتر دهقان  

شماره درس:1112643129 

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:یک شنبه ها 12-1 

محل برگزاری:

تلفن:37929022 

ساعت و نوع درس:نظری 

دروس پیش نیاز:

E-mail:dehghan@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:باز شناسی بیماری های قارچی  حقیقی و فرصت طلب  و آگاهی از انتشار جغرافیایی ،بروز و شیوع آن ها  و تمایز بیماری  ها با استفاده از لام تشخیصی و روش های پیشگیری و درمان آن ها

اهداف اختصاصی:آشنایی با  عوامل اتیولوژیک  ، را ه های انتقال  ، پاتو ژنز ، پیش آگهی و در مان بیماری های قارچی و طریق تشخیص آزمایشگاهی، درخواست نوع آزمایش  و در مان  بیماران مبتلا

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

کتاب قارچ شناسی جامع دکتر فریده زینی و همکاران آخرین چاپ (صفحات ضروری منابع آزمون در امتحان علوم پایه )

کتاب قارچ شناسی پزشکی دکتر شهلا شادزی

کتاب قارچ شناسی پزشکی  دکتر دهقان -دکتر چادگانی پور و همکاران ( ارائه قسمت های مورد نیاز به صورت 

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):https://mycology.adelaide.edu.au

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

حضور مرتب و فعال دانشجو در کلاس،  یادداشت نکات مهم و کلیدی ، پرسش و پاسخ فعال ، مرور مطالب از پیش

در صورت تعطیلی جلساتنمایده کلاس با مدرس هماهنگ می نماید 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:غیبت غیر مجاز منجر به عدم تایید استاد درس برای امتحان دادن دانشجو می گردد.

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

قارچ شناسی پزشکی  دکتر شادزی  

نظری  

دکتر چادگانی پور

کلیات قارچ شناسی پزشکی  - انواع قارچ ها ، شکل و چرخه زندگی و تولید مثل قارچ ها ، عوامل موثر دررشد و تکثیرو بیماریزایی  قارچ ها

 

98/6/24

1

 334-349

 

  قارچ شناسی پزشکی جامع یا دکتر شادزی

نظری 

دکتر چادگانی پور

بیماری های ناشی از مخمر ها ، کاندید یازیس ( جلدی ، مخاطی، سیستمیک) تشخیص آزمایشگاهی و درمان

 

98/6/31

2

 

370-378

416-421

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

دکتر چادگانی پور

 کریپتو کوکوزیس، ژئوتریکوزیس ، مخمر های نادر 

 

98/7/7

3

 

68، 70  81-87

77-78 

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

دکتر چادگانی پور

 بیماری های قارچی و  باکتریایی  سطحی، پی تی ریازیس ورسی کالر ، اریتراسما 

 

98/7/14

4

 77-78،107-108     و    481-477

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

دکتر چادگانی پور

 ترایکو باکتریوز ، پیتد کراتولیزیس ،  اتومایکوزیس، کراتومایکوزیس

 

98/7/21

5

 

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

دکتر چادگانی پور

 تشخیص آزمایشگاهی بیماری های سطحی و  جلدی  پیشگیری و درمان تفسیر جوابهای آزمایشگاهی

 

98/7/28

6

 111-146

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع یا دکتر شادزی

نظری 

دکتر چادگانی پور

 بیماری های قارچی جلدی ، انواع کچلی ها ،کچلی سر و بدن   عوامل ایجاد کننده بیماری

 

98/8/5

7

 111-146

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

دکتر چادگانی پور

 کچلی ناخن و  انواع انیکومایکوزیس ، دیگر انوع کچلی. ، تشخیص آزمایشگاهی  و تفسیر جوابها

 

98/8/12

8

 

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

دکتر چادگانی پور

 انواع روش های تشخیص آزمایشگاهی  پیشگیری و درمان اصول درمان بیماری های قارچی و حساسیت آن ها به داروهای رایج

 

98/8/19

9

 281

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

 دکتر دهقان

 انواع کپک ها ی غذایی و بیماری های فرصت قارچی و سیستمیک پاتوژن  

 

98/8/26

10

 

423-430

445-449 

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

 دکتر دهقان

 آسپرژیلوزیس و موکور مایکوزیس ، عوامل مستعدکننده، تشخیص و درمان 

 

98/9/3

11

 

193-199

 206-202

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

 دکتر دهقان

 بیمار های قارچی زیر جلدی ، انواع مایستوما 

 

98/9/10

12

 

49-53

59-63

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

 دکتر دهقان

 اکتینومایکوزیس ، نوکاردیوزیس  تشخیص و درمان 

 

98/9/17

13

 

229-232

210-218

492-495

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

 دکتر دهقان

 کروموبلاستومایکوزیس اسپوروتریکوزیس ، رینوسپوریدیوزیس 

 

98/9/24

14

 504-518

 

 قارچ شناسی پزشکی جامع 1390

نظری 

 دکتر دهقان

 پنوموسیستوزیس تشخیص آزمایشگاهی و درمان 

 

98/10/1

15

 

 

 قارچ شناسی پزشکی  دکتر دهقان  دکتر چادگانی پور 

    عملی

 دکتر دهقان

 تشخیص آزمایشگاهی کپک ها و مخمر های  ایجاد کننده بیماری های قارچی 

 

98/10/8

16

 

 

 قارچ شناسی پزشکی  دکتر دهقان  دکتر چادگانی پور 

     عملی

 دکتر دهقان

 تشخیص آزمایشگاهی کچلی ها ی سر و بدن و عوامل ایجاد کننده 

 

98/10/15

17

 

مجموع صفحات: 163

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir