قارچ شناسی نظام جدید (01) نظری پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-7:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:اول                   

رشته: پزشکی 

دوره: 

گروه آموزشی: : قارچ شناسی 

نام درس: قارچ شناسی پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر سید حسین میرهندی

شماره درس  

روز و ساعت برگزاری: شنبه  ساعت 15-14

محل برگزاری:س 14 دانشکده ی پزشکی  

تعداد و نوع واحد:  9/0  واحد نظری      1/0 واحد عملی 

دروس پیش نیاز:-

تلفن: 37929165

ساعت و روزهای تماس:  

آدرس پست الکترونیک: mirhendi@tums.ac.ir

آدرس دفتر : ط اول دانشکده ی پزشکی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با مبانی قارچ شناسی و عفونت های قارچی انسان

اهداف اختصاصی:آشنایی با اصول اولیه ی قارچ شناسی عمومی ، آشنایی با اصول قارچ شناسی پزشکی، مبانی تشخیص عفونت های قارچی، آشنایی با انواع عفونت های قارچی، علایم بالینی، اپیدمیولوژی، راه های انتقال، تشخیص و درمان و پیشگیری آنها

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Fungal Infection: Diagnosis and Management, 4th Edition

Malcolm D. Richardson, David W. Warnock

ISBN: 978-1-405-17056-7

Mar 2012, Wiley-Blackwell

476 pages

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

درسنامه ی قارچ شناسی پزشکی، دکتر سید حسین میرهندی 1397

 

 

                                                                 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)  6نمره                                                             بارم: میان ترم و حداکثر نمره سمینار

ب) پايان دوره: تستی                                                                                                                           بارم:12 نمره 

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

تاخیر در ورود و تعجیل در خروج از کلاس ممنوع می باشد.

حضور و غیاب بصورت راندوم انجام می شود و غیبت بیش از دو جلسه موجب محرومیت از امتحان پایان ترم می شود می شود.

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:تأکید بر آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی در طول ترم می باشد و تا حد ممکن اسلایدها، سمینارها و غیره به زبان انگلیسی تهیه می­شود.

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر میرهندی

آشنایی با قارچ ها و سلول قارچی   

  14-15 

97/6/31

1

 

 

دکتر میرهندی

کلیات قارچ شناسی پزشکی

14-15  

97/7/7

2

 

 

دکتر میرهندی

مبانی تشخیص عفونت های قارچی

   14-15

97/7/14

3

 

 

دکتر میرهندی

  اصول درمانی وآشنایی با داروهای ضد قارچی

  14-15

97/7/21

4

 

 

دکتر میرهندی

بیماری های قارچی سطحی

  14-15

97/7/28

5

 

 

دکتر میرهندی  

بیماری های قارچی جلدی (درماتوفیتوز)

  14-15

97/8/5

6

 

 

دکتر میرهندی

بیماری های قارچی جلدی (ادامه ی (درماتوفیتوز)

  14-15

97/8/12

7

 

 

  دکتر میرهندی

  بیماری های قارچی جلدی (ادامه ی درماتوفیتوز و کاندیدیاز جلدی)

14-15  

97/8/19

8

 

 

دکتر میرهندی

بیماری های قارچی جلدی (ادامه ی کاندیدیاز جلدی)

 14-15 

97/8/26

9

 

 

دکتر میرهندی

بیماری های قارچی زیر جلدی 

14-15

97/9/3

10

 

 

دکتر میرهندی

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های دو شکلی

14-15

97/9/10

11

 

 

  دکتر میرهندی

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های فرصت طلب (کاندیدیاز)

  14-15

97/9/17

12

 

 

دکتر میرهندی

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های فرصت طلب (آسپرژیلوس

14-15

97/9/24

13

 

 

دکتر میرهندی

  بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های فرصت طلب (موکورمیکوز)

  14-15

97/10/1

14

 

 

  دکتر میرهندی

بیماری های قارچی سیستمیک بعلت قارچ های فرصت طلب (کریپتوکوکوز)

14-15  

97/10/8

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir