انگل پزشکی نظام جدید(02) نظری دکتری حرفه ای قارچ و انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/02-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول

تعداد دانشجو:

رشته:پزشکی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:انگل شناسی 

آدرس دفتر :گروه قارچ شناسی دانشکده پزشکی طبقه اول

نام مسوول درس (واحد):دکتر یوسفی -دکتر ابطحی 

شماره درس:1112643128

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 10-8 -کد02

محل برگزاری:کلاس 25

تلفن:37929089-031

ساعت و نوع درس:

دروس پیش نیاز:

E-mail:yosofi@Med.mui.ac.ir

هدف کلی درسشنایی با عوامل انگلی ایجاد کننده بیماری

اهداف اختصاصی:

شناسایی انگل ها و آشنایی با مرفولوژی، چرخه زندگی، را ههای انتقال، ناقلین،  بیماری زایی و علایم بالینی، راههای تشخیص و پیشگیری از انگل ها

آشنایی با انتشار جغرافیایی انگل ها

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)انگل شناسی مارکل 

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):8نمره

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):12نمره

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:شرکت در کلاس های نظری و عملی و انجام وظایف ارایه شده توسط اساتید درس

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:غیبت های غیر موجه مشمول سیاست های تنبیهی گروه خواهد شد

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

درسنامه

نظری

دکتر حسین یوسفی

کلیات انگل شناسی

 

98/6/24

1

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر غیور

نماتود های روده ای

 

98/6/31

2

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر غیور

نماتودهای روده ای

 

98/7/7

3

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر غیور

نماتودهای خونی و نسجی

 

98/7/14

4

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حسین یوسفی

ترماتودها

 

98/7/21

5

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حسین یوسفی

ترماتودها - سستودها

 

98/7/28

6

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حسین یوسفی

سستودها

 

98/8/5

7

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر پسته چیان

تک یاخته های روده ای

 

98/8/12

8

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر پسته چیان

تک یاخته های روده ای

 

98/8/19

9

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حجازی

میکروسپورا – تاژک داران خونی ونسجی

 

98/8/26

10

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حجازی

تاژک داران خونی ونسجی

 

98/9/3

11

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حجازی

تاژک داران خونی ونسجی

 

98/9/10

12

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر اسکندریان

توکسوپلاسما

 

98/9/17

13

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر اسکندریان

پلاسمودیوم ها

 

98/9/24

14

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر ابطحی

حشره شناسی

 

98/10/1

15

 

 

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر ابطحی

حشره شناسی

 

98/10/8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir