انگل پزشکی نظام جدید(02) نظری دکتری حرفه ای قارچ و انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/02-6:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:اول                   

رشته: پزشکی 

دوره: دکتری عمومی

گروه آموزشی: : انگل و قارچ شناسی پزشکی

نام درس: اانگل شناسی (02) نظام جدید

نام مسوول درس (واحد): دکتر پسته چیان

شماره درس  : 1112643128

روز و ساعت برگزاری: یک شنبه ها  8 لغایت 10

محل برگزاری: کلاس 35

تعداد و نوع واحد:   نظری 1/5 ,واحد

دروس پیش نیاز:-

تلفن: 37929027

ساعت و روزهای تماس:  8-17

آدرس پست الکترونیک: pestechian@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :  گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

شرح مفاهيم كلي انگل شناسي و خلاصه اي از ریخت شناسی و اندازه ، چرخه زندگی ، بيماريزايي

, اپيدميولوژي , تشخيص , درمان و پیشگیری و کنترل بیماریهای انگلی

اهداف اختصاصی:

آشنایی با نماتودها وترماتودها سستدها و بندپایان شایع و مهم  همچنین تک یاخته های

روده ای و خونی و نسجی شایع و مهم  ، دانشجو بايد بتواند انتشار جغرافیایی ، اهمیت و اپیدمیولوژی عفونت

 را توضيح دهد. مرفولوژي انگل ها را توضيح دهد. عامل بيماريها را توضيح دهد. بیماریزایی، علايم و عوارض

بيماري را توصيف كند. چرخه زندگي انگل  را شرح دهد. روشهای تشخیص بيماريها و درمان بيماري را شرح

دهد. راههاي انتقال ، پيشگيري را شرح دهد.

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1 - بيماريهاي انگلي در ايران(جلد اول؛ تك ياخته ها) دكتر اسماعيل صايبي 2-كرم شناسي پزشكي(جلد اول و دوم)

دكتر فريدون ارفع 3- کلیات حشره شناسی پزشکی، دکتر زعیم

4- Medical parasitology , Markel    5- Diagnostic parasitology , Garcia   

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

                                                                 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابیالف) در طول دوره: میان ترم  تستی  بارم: 8 نمره ب) پایان دوره: تستی  بارم :12 نمره 

                                                           

                                                                                                                

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:موارد قانونی مانندغیبت و نقص قوانین طبق آیین نامه های مربوطه برخورد خواهد شد.

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:97/8/20                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:97/10/28

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

  • به ازاي هر جلسه غیبت نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسرمی گردد. در صورت انجام دو جلسه غیبت غیر موجه نمره صفر براي درس منظور می گردد. متولی تشخیص موجه بودن غیبت ها آموزش دانشکده (حداکثر یک هفته بعد از غیبت) می باشد.
  • تمام هماهنگی هاي درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینـده منتخـب دانشـجویان صـورت مـی گیـرد. اخبـار رسـیده از سـایر دانشجویان مستند نمی باشد.
  • نماینده موظف است قبل از ورود استاد کلیه لوازم سمعی و بصري مثل کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و دیتا شو را آماده و روشن کرده باشد
  • نماینده دانشجویان موظف است جلساتی که با تعطیلات رسمی مصادف است با هماهنگی استاد مربوطه کلاس جبرانی برگزار نماید.

استاد موظف است در جلسه اول شناسنامه درس (اهداف درسی، منبع درس، بودجه بندي درسی، سهم آزمون ها، نحوه ارزشیابی برنامـه نیمسال و نحوه دسترسی به مدرس (را اعلام کرده و در اختیار دانشجویان قرار 

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتراسکندریان

کلیات و مقدمات انگل‌شناسی،نماتودها

آسکاریس لمبریکوئیدس و انتروبیوس ورمیکولاریس    

  8-10 

97/7/1

1

 

 

دکتراسکندریان

کرم‌های قلابدار، تریکوسترونژیلوس،

استرونژیلوئیدس استرکورالیس ولاروهای مهاجر احشایی و جلدی

8-10   

97/7/8

2

 

 

دکتراسکندریان

تریکوریس تریکورا،تریشینلا اسپیرالیس، فیلاریاها وپیوک

 8-10   

97/7/15

3

 

 

دکتراسکندریان

  ترماتودها، ترماتودهای کبدی و روده‌ای و ریوی و خونی

8-10   

97/7/22

4

 

 

دکتر پسته‌چیان

سستودها، تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم

  8-10 

97/7/29

5

 

 

  دکتر پسته‌چیان

کیست هیداتیک، مولتی سپس‌ها، دیفیلوبوتریوم لاتوم

  8-10 

97/8/6

6

 

 

دکتر پسته‌چیان

کلیات تک‌یاخته شناسی، آمیب های بیماریزا و فرصت طلب

  8-10 

97/8/13

7

 

 

  دکتر پسته‌چیان

  بالانتیدیوم کلی، ژیاردیا لامبلیا، تریکوموناس‌ها

  8-10 

97/8/20

8

 

 

دکتر پسته‌چیان

کوکسیدیاهای روده‌ای ومیکروسپور یدیوم ها 

  8-10 

97/8/27

9

 

 

دکتر پسته‌چیان

تاژک‌داران خونی و نسجی لیشمانیاها

8-10 

97/9/11

10

 

 

دکتر اسکندریان

تریپانوزوم‌ها وتوکسوپلاسما گوندی 

8-10 

97/9/18

11

 

 

  دکتر اسکندریان

مالاریا

8-10   

97/9/25

12

 

 

دکتر ابطحی

کلیات حشره شناسی پزشکی، مایت ها

8-10 

97/10/2

13

 

 

دکتر ابطحی

کنه ها، شپش ها، کک ها، ساس ها  

8-10   

97/10/9

14

 

 

  دکتر ابطحی

میازیس و مبارزه با حشرات

  8-10 

97/10/16

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir