انگل شناسی پزشکی نظام جدید(01) نظری دکتری حرفه ای قارچ و انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/30-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال: اول

تعداد دانشجو:70

رشته:پزشکی 

دوره:علوم پایه

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس: انگل شناسی 

آدرس دفتر :گروه قارچ شناسی دانشکده پزشکی 

نام مسوول درس (واحد): دکتر یوسفی 

شماره درس:1112643128

ساعت و روزهای تماس: همه روزه در ساعت اداری 

روز و ساعت برگزاری:شنبه -10-8

محل برگزاری:کلاس 14

تلفن:37929089-031

ساعت و نوع درس:

دروس پیش نیاز:

E-mail:yosofi@Med.mui.ac.ir

هدف کلی درس::آشنایی با عوامل انگلی ایجاد کننده بیماری

اهداف اختصاصی:

: شناسایی انگل ها و آشنایی با مرفولوژی، چرخه زندگی، را ههای انتقال، ناقلین،  بیماری زایی و علایم بالینی، راههای تشخیص و پیشگیری از انگل ها

آشنایی با انتشار جغرافیایی انگل ها

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)انگل شناسی پزشکی مارکل

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):8نمره 

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):12نمره 

 

بارم: 8 نمره 

بارم: 12 نمره 

وظایف دانشجو:شرکت در کلاس های نظری و عملی و انجام وظایف ارایه شده توسط اساتید درس

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:غیبت غیر موجه مشمول سیاست های تنبیهی گروه خواهد شد

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم: طبق پیشنهاد دانشجویان 

تاريخ امتحان پايان ترم: مطابق با تقویم آموزشی 

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

-

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حسین یوسفی

کلیات انگل شناسی

 

98/6/23

1

269-287

8

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر غیور

نماتود های روده ای

 

98/6/30

2

287-303

8

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر غیور

نماتودهای روده ای

 

98/7/6

3

304-340

9

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر غیور

نماتودهای خونی و نسجی

 

98/7/13

4

189-222

6

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حسین یوسفی

ترماتودها

 

98/7/20

5

224-242

6-7

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حسین یوسفی

ترماتودها - سستودها

 

98/7/27

تعطیل

6

242-268

7

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حسین یوسفی

سستودها

 

98/8/4

7

24-55

3

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر پسته چیان

تک یاخته های روده ای

 

98/8/11

8

55-75

3

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر پسته چیان

تک یاخته های رودهای

 

98/8/18

9

75-89

3

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حجازی

کوکسیدیا -میکروسپوریدیا 

 

98/8/25

10

123-146

5

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حجازی

تاژک داران خونی ونسجی

 

98/9/2

11

146-160

5

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر حجازی

تاژک داران خونی ونسجی

 

98/9/9

12

160-175

5

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر اسکندریان

توکسوپلاسما

 

98/9/16

13

90-122

4

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر اسکندریان

پلاسمودیوم ها

 

98/9/23

14

357-375

10

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر ابطحی

حشره شناسی

 

98/9/30

15

375-408

10

انگل شناسی مارکل و مطالب اریه شده در کلاس

نظری

دکتر ابطحی

                حشره شناسی           

 

98/10/7

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir