انگل و قارچ شناسی پزشکی نظام قدیم(02) نظری دکتری حرفه ای قارچ و انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/27-9:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:اول                   

رشته: پزشکی 

دوره: دکتری عمومی

گروه آموزشی: : انگل و قارچ شناسی پزشکی

نام درس: انگل و قارچ شناسی پزشکی

نام مسوول درس (واحد): 

شماره درس  

روز و ساعت برگزاری: 

محل برگزاری: کلاس 

تعداد و نوع واحد:   نظری 

دروس پیش نیاز:-

تلفن: 

ساعت و روزهای تماس:  

آدرس پست الکترونیک: 

آدرس دفتر :  گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

                                                                 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                              بارم: میان ترم و حداکثر نمره سمینار

ب) پايان دوره: تستی                                                                                                                           بارم:

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:تأکید بر آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی در طول ترم می باشد و تا حد ممکن اسلایدها، سمینارها و غیره به زبان انگلیسی تهیه می­شود.

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

   

   

 

1

 

 

 

 

  

 

2

 

 

 

 

   

 

3

 

 

 

  

  

 

4

 

 

 

 

  

 

5

 

 

  

 

  

 

6

 

 

 

 

  

 

7

 

 

  

  

  

 

8

 

 

 

 

  

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  

 

  

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

  

  

 

14

 

 

  

 

  

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir