انگل و قارچ شناسی پزشکی نظام قدیم (3) عملی دکتری حرفه ای قارچ و انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-10:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:اول                   

رشته: پزشکی رشته پزشکی

دوره: دکتری عمومی

گروه آموزشی: : انگل و قارچ شناسی پزشکی

نام درس: انگل شناسی و قارچ شناسی  عملی  پزشکی                 

نام مسوول درس (واحد): خانم دکتر غیور

شماره درس  : 126403

روز و ساعت برگزاری: شنبه ساعت 4-2 

محل برگزاری: آزمایشگاه انگل شناسی

تعداد و نوع واحد:   نظری عملی 1/5 واحد

دروس پیش نیاز:-فیزیولوژی 1و2

تلفن: 37929171 031

ساعت و روزهای تماس:  برنامه هفتگی اعلام شده

آدرس پست الکترونیک: ghayour@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :  گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی

تعداد دانشجو: 25                                                                           

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آموزش عملی  ومشاهده ساختارهای انگلهاوقارچها ی مهم پزشکی.

اهداف اختصاصی:ا-مشاهده ماکرو میکروسکپی انگلها وقارچهای مهم بیماریزا درانسان 2-روشهای تشخیص آلودگیهای انگلی3- مشاهده ماکرو میکروسکپی انگلها وقارچهای مهم مشترک بیماریزا حیوانی وانسانی وروشهای تشخیص آلودگیهای آنها

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Atlas of parasitology jeffrey  1-

            Tropical Medicin and parasitology piter 2-

3- Medical Mycology by Rippon منابع 

 

 

منابع فرعی درس:

 

4- قارچ شناسی پزشکی ( تالیف دکتر شادزی )

5- قارچ شناسی پزشکی عملی ( تالیف اوانس ترجمه دکتر خسروی )

6- Atlas of parasitology of web.                    7- w.w.w.mycology . adelide .edu.                                

 

 

                                                                 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)  3نمره                                                            بارم: میان ترم و حداکثر نمره سمینار

ب) پايان دوره: تستی                                                                                                                           بارم:17

وظایف دانشجو:

1-حضور به موقع و فعال دانشجویان در کلاسهای درس عملی الزامی است و به ازای هر جلسه تاخیر یا غیبت طبق مصوبات آموزشی نمره کسر و غیبت بیش از دو جلسه منجر به حذف درس و گزارش مورد به اداره آموزش خواهد شد .

2-پوشیدن روپوش آزمایشگاهی و رعایت نظم و نیز اصول ایمنی مربوط به کار در آزمایشگاه های تشخیص طبی در تمام جلسات درس عملی الزامی است و عدم رعایت آنها منجر به کسر نمره پایان ترم می شود .

3-ارائه گزارش کار عملی در پایان هر جلسه الزامی می باشد و عدم ارائه آن منجر به کسر نمره نهایی می شود و بعد از تصحیح و ارزشیابی و تحویل توسط مسئولین باید بصورت کامل و مرتب شده توسط دانشجویان محترم در کاور مناسب قرار گرفته و در پایان ترم تحویل مسئولین گردد .

4-ارزیابی پایانی بر اساس رعایت نکات بالا و امتحان نهایی شامل : تشخیص لام های مجهول و با ذکر دلایل تشخیصی برای هر لام وسئوالهای تشریحی میباشد.

5-در صورت تداخل کلاس ها با تعطیلات رسمی با هماهنگی قبلی نماینده محترم دانشجویان گرامی کلاس جبرانی برگزار می گردد . 

6-تاریخ امتحان ( عملی و کتبی ) پایان ترم با هماهنگی نماینده محترم دانشجویان گرامی در جلسه قبل از پایان ترم تعیین خواهد گردید .

7-در طول هر جلسه کلاس عملی از مباحث آن جلسه و جلسات گذشته دانشجویان مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت .

8-در پایان هر ترم مرور لام ها انجام نخواهد گرفت

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:1-حضور به موقع و فعال دانشجویان در کلاسهای درس عملی الزامی است و به ازای هر جلسه تاخیر یا غیبت طبق مصوبات آموزشی نمره کسر و غیبت بیش از دو جلسه منجر به حذف درس و گزارش مورد به اداره آموزش خواهد شد .

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:با هماهنگی نماینده دانشجویان                                                                                                                                                             

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:تأکید بر آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی در طول ترم می باشد و تا حد ممکن اسلایدها، سمینارها و غیره به زبان انگلیسی تهیه می­شود.

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

   

شرح وظائف در آزمایشگاه انگل شناسی ، خصوصیات نماتودها مطالعه میکروسکو.پی

 

کرم اسکاریس واکسیور ( کرم بالغ – مقطع و تخم کرم 

   2-4

97/7/1

1

 

 

 

مشاهده خصوصیات میکروسکوپی کرمهای قلابدار ( نر و ماده بالغ ) . 

 2-4 

97/7/8

2

 

 

 

کلیات قارچ شناسی ، آشنایی با محیط های کشت قارچها و محلولهای شفاف کننده ، بررسی لامهای ساپروفیت هیالن ، آسپرژیلوس پنی سیلیوم ، فوزاریوم رایزوپوس. 

 2-4  

97/7/15

3

 

 

 

  مشاهده خصوصیات میکروسکوپی کرمهای تریکوسترونژیلوس ( کرم نر و ماده بالغ و تخم ). 

  2-4

97/7/22

4

 

 

 

مشاهده خصوصیات میکروسکوپی تریکوسفال و تریشین ( کرم نر و ماده بالغ و تخم ) . 

2-4  

97/7/29

5

 

 

  

ادامه ساپروفیت ها عوامل فئوهایفومایست ( کلادوسپوریوم و آلترناریا ) بیماری کاندیدیازیس (کاندیدا در بافت و کاندیدا آلبیکانس ).

  2-4

97/8/6

6

 

 

 

ترماتودها شامل : فاسیولاهپاتیکا و دیکروسولیوم دندریتیکوم ( کرم بالغ – میر اسیدیوم – تخم ) .

  2-4

97/8/13

7

 

 

  

  انواع شیستوزوماها ( کرم نر و ماده بالغ و تخم ) . 

  2-4

97/8/20

8

 

 

 

لامهای  مالاسزیا ها – لامهای درماتوفیتوزیس ( اکتوتریکس ، اندوتریکس ،فاووس ) .

  2-4

97/8/27

9

 

 

 

سستودها : تنیا ساژیناتا ( بند بالغ – بند بارور)- اکی نوکوکوس گرانولوزوس کرم بالغ -تخم تنیا وپروتواسکولکس.

2-4

97/9/4

10

 

 

 

خصوصیات و ویژگی تک یاخته ایها شامل : آمیب هیستولتیکا ، کلی ، ژیاردیا ، تریکوموناس. 

2-4

97/9/11

11

 

 

  

درماتوفیت ها ( میکروسپوروم کانیس ، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس ، شوئن لاینی ، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ) .

 

 2-4 

97/9/18

12

 

 

 

لیشمانیا ، تریپانوزوما ، توکسوپلاسما ، ( تاکی زوئیت و کیست نسجی ) 

2-4

97/9/25

13

 

 

 

  انواع پلاسمودیوم ها ( رینگ فرم ، آمبوئید فرم و شیزونت ) .

  2-4

97/10/2

14

 

 

  

کلیات حشره شناسی پزشکی : شپش ها 

  2-4

97/10/9

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir