قارچ شناسی نظری علوم آزمایشگاهی گروه انگل و قارچ شناسی پیوسته

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-8:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:1397-1398

نیمسال:  اول                   

رشته: علوم آزمایشگاهی

دوره:کارشناسی پیوسته

گروه آموزشی: انگل و قارچ شناسی

نام درس: قارچ شناسی پزشکی     

نام مسوول درس (واحد):دکتر مصطفی چادگانی پور

دکتر دهقان-دکتر چعباویزاده  وآقای دکتر محمدی

شماره درس  :126310 

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 10-12

محل برگزاری:کلاس 31

تعداد و نوع واحد:   نظری     2    عملی 1

دروس پیش نیاز:-

تلفن:37929004

ساعت و روزهای تماس:

آدرس پست الکترونیک: chadeganipour@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر: دانشکده پزشکی گروه قارچ شناسی 

تعداد دانشجو:35                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با جنبه‌های مختلف قارچهای بیماریزا و بیماری‌های حاصله

اهداف اختصاصی:مطالعات جامع از بیماری‌های شایع قارچی در ایران، عوامل ایجادکننده، انتشار، اپیدمیولوژی، علائم بالینی، پیش‌آگهی، روشهای  تشخیص آزمایشگاهی و درمان 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

قارچ شناسی پزشکی تالیف دکتر شهلا شادزی(1395)

                             قارچ شناسی پزشکی تالیف دکتر دهقان دکتر چادگانی پور و همکاران (1395)

 

منابع فرعی درس:

قارچ شناسی پزشکی جامع تالیف دکتر فریده زینی (آخرین چاپ)

                        Medical Mycology . J . w . Rippon, Latest ed               

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                         بارم:

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر چادگانی پور

کلیات قارچ شناسی پزشکی ، جایگاه قارچها و ساختمان سلولی                                                                                    

10-12

97/7/1

1

 

 

دکتر چادگانی پور

مشخصات قارچهای مخمری- شبه مخمری و رشته ای - انواع میسلیوم ،رویشی و زایشی ( هموتالیک ، هتروتالیک ، سود و میسلیوم)

10-12

97/7/8

2

 

 

دکتر چادگانی پور

دیواره سلولی قارچها ، تغذیه ، رشد و فاکتورهای موثر در رشد- روشهای تولید مثل جنسی و غیر جنسی -  طبقه بندی قارچهای بیماریزا و عفونتهای قارچی                         

10-12

97/7/15

3

 

 

دکتر چادگانی پور

انواع روشهای  تشخیصی بیماریهای قارچی- نکات کاربردی آزمایشگاهی

10-12

97/7/22

4

 

 

دکتر محمدی

کلیات عفونتهای مخمری و شبه مخمری - انواع مخمرهای بیماریزا

10-12

97/7/29

5

 

 

دکتر محمدی

کریپتوکوکوزیس، کاندیدیاز ،جئوتریکوزیس ، انواع بالینی بیماری – تشخیص آزمایشگاهی

10-12

97/8/6

6

 

 

دکتر چعباویزاده

بیماریهای باکتریائی و قارچی سطحی : عفونتهای مالاسزیائی، اتو مایکوزیس و کراتومایکوزیس- علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی                                   

10-12

97/8/13

7

 

 

دکتر چعباویزاده

ادامه عفونتهای سطحی : اریتراسما، ترایکوباکتریوزیس، درماتوفیلوزیس،کراتولیز حفره ای  

10-12

97/8/20

8

 

 

دکتر چادگانی پور

بیماریهای قارچی جلدی :درماتوفیتها، عوامل شایع و انواع بالینی درماتوفیتوزیس    

10-12

97/8/27

9

 

 

دکتر چادگانی پور

درماتوفیتوزیس سر و تینه آ فاوزا،تشخیص های افتراقی و آزمایشگاهی (تعطیلی)                                                         

10-12

97/9/4

10

 

 

دکتر چادگانی پور

تابلو بالینی سایر درماتوفیتوزها ،تشخیص های افتراقی و آزمایشگاهی وتفسیر نتایج             

10-12

97/9/11

11

 

 

دکتر دهقان   

انواع بیماریهای زیر جلدی شایع: کلیات انواع بالینی و عوامل شایع-تشخیص آزمایشگاهی                     

10-12

97/9/18

12

 

 

دکتر دهقان   

عفونتهای قارچی احشائی به علت پاتوژنهای حقیقی و فرصت طلب                   

10-12

97/9/25

13

 

 

دکتر دهقان   

آسپرژیلوزیس – موکور مایکوزیس- نوکاردیوزیس-اکتینومایکوزیس                                             

10-12

97/10/2

14

 

 

دکتر دهقان   

توکسین ها  و مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی وطرز شناسائی سموم                              Mycotoxicosis,  Mycetismus

10-12

97/10/9

15

 

 

اساتید

جهت جبرانی کلاسهای تعطیلی نماینده با استاد مربوطه هماهنگ نماید

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir