قارچ شناسی نظری علوم آزمایشگاهی گروه انگل و قارچ شناسی پیوسته

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/02-11:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:1398-1399

نیمسال:دوم

تعداد دانشجو:

رشته:علوم آزمایشگاهی 

دوره: کارشناسی پیوسته 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:قارچ و انگل شناسی 

نام درس: قارچ شناسی پزشکی 

آدرس دفتر : گروه فارچ و انگل شناسی 

نام مسوول درس (واحد):

دکتر مصطفی چادگانی پور

همکاران :خام دکتر دهقان وآقای دکتر محمدی

شماره درس:126310

ساعت و روزهای تماس: صبح 

روز و ساعت برگزاری:شنبه ها -10-8

محل برگزاری:کلاس 35

تلفن:37929004

ساعت و نوع درس: نظری -2 واحد

دروس پیش نیاز:

E-mail:chadeganipour@med.mui.ac.ir

هدف کلی درسشنایی با جنبه‌های مختلف قارچهای بیماریزا و بیماری‌های حاصله

اهداف اختصاصی:مطالعات جامع از بیماری‌های شایع قارچی در ایران، عوامل ایجادکننده، انتشار، اپیدمیولوژی، علائم بالینی، پیش‌آگهی، روشهای  تشخیص آزمایشگاهی و درمان

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

قارچ شناسی پزشکی تالیف دکتر شهلا شادزی(1397)

قارچ شناسی پزشکی تالیف دکتر دهقان –دکتر چادگانی پور و همکاران (1395)

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

قارچ شناسی پزشکی جامع تالیف دکتر فریده زینی (آخرین چاپ)

Medical Mycology . J . w . Rippon, Latest ed

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):هماهنگی با نماینده کلاس از طرف دانشجویان                                                                                                

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):شامل مطالب بین ترم هم می باشد

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس و مطالعه مطالب جلسات قبل بر اساس برنامه ریزی تنظیمی

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:طبق قوانین و مقررات معاونت آموزشی 

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:تأکید بر آشنایی با مباحث میکرب شناسی و ایمنولوژی پایه  و زبان تخصصی انگلیسی در طول ترم می باشد و تا حد ممکن اسلایدها، و اصطلاحات رایج قارچ شناسی  به زبان انگلیسی تهیه می­شود

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری 

دکتر چادگانی پور

کلیات قارچ شناسی پزشکی ، جایگاه قارچها و ساختمان سلولی                                                                                    

8-10

98/11/12

1

 

 

 

نظری 

دکتر چادگانی پور

مشخصات قارچهای مخمری- شبه مخمری و رشته ای - انواع میسلیوم ،رویشی و زایشی ( هموتالیک ، هتروتالیک ، سود و میسلیوم)

 

98/11/19

2

 

 

 

نظری 

دکتر چادگانی پور

دیواره سلولی قارچها ، تغذیه ، رشد و فاکتورهای موثر در رشد- روشهای تولید مثل جنسی و غیر جنسی -  طبقه بندی قارچهای بیماریزا و عفونتهای قارچی                         

 

98/11/26

3

 

 

 

نظری 

دکتر چادگانی پور

انواع روشهای  تشخیصی بیماریهای قارچی- نکات کاربردی آزمایشگاهی

 

98/12/3

4

 

 

 

نظری 

دکتر محمدی

کلیات عفونتهای مخمری و شبه مخمری-انواع مخمرهای بیماریزا- کریپتوکوکوزیس، کاندیدیاز ،جئوتریکوزیس ، انواع بالینی بیماری – تشخیص آزمایشگاهی-درمان

 

98/12/10

5

 

 

 

نظری 

دکتر محمدی

بیماریهای باکتریائی و قارچی سطحی : عفونتهای مالاسزیائی،

 

اتو مایکوزیس و کراتومایکوزیس- علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی-درمان                                   

 

98/12/17

6

 

 

 

نظری 

دکتر محمدی

ادامه عفونتهای سطحی : اریتراسما، ترایکوباکتریوزیس، درماتوفیلوزیس،کراتولیز حفره ای علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی-درمان     

 

98/12/24

7

 

 

 

نظری 

دکتر محمدی

توکسین ها  و مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی وطرز شناسائی سموم                              Mycotoxicosis,  Mycetismus

 

99/1/16

8

 

 

 

نظری 

دکتر چادگانی پور

بیماریهای قارچی جلدی :درماتوفیتها، عوامل شایع و انواع بالینی درماتوفیتوزیس    

 

99/1/23

9

 

 

 

نظری 

دکتر چادگانی پور

درماتوفیتوزیس سر و تینه آ فاوزا، تشخیص های افتراقی و آزمایشگاهی                                                         

 

99/1/30

10

 

 

 

نظری 

دکتر چادگانی پور

تابلو بالینی سایر درماتوفیتوزها(بدن-دست وپا ناخن-کشاله ران-صورت )،تشخیص های افتراقی و آزمایشگاهی وتفسیر نتایج             

 

99/2/6

11

 

 

 

نظری 

دکتر دهقان   

انواع بیماریهای زیر جلدی شایع: کلیات انواع بالینی و عوامل شایع-اسپوروتریکوزیس: علائم بالینی تشخیص آزمایشگاهی درمان                    

 

99/2/13

12

 

 

 

نظری 

دکتر دهقان   

ادامه عفونتهای زیر جلدی کروموباستومایکوزیس و..... علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی-درمان

 

99/2/20

13

 

 

 

نظری 

دکتر دهقان   

عفونتهای قارچی احشائی به علت پاتوژنهای حقیقی و فرصت طلب                   

 

99/3/3

14

 

 

 

نظری 

دکتر دهقان   

آسپرژیلوزیس – موکور مایکوزیس: علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی-درمان

 

99/3/10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir