انگل شناسی تغذیه نظری گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول 

تعداد دانشجو:

رشته:علوم تغذیه 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:انگل شناسی پزشکی 

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی، بخش قارچ شناسی

نام مسوول درس (واحد):مهران بهادران باغبادرانی

شماره درس:126302

ساعت و روزهای تماس:شنبه تا چهارشنبه 30/8 صبح الی 5 بعداز ظهر بجز ساعات تدریس

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 12-10

محل برگزاری:دانشکده علوم تغذیه کلاس 6

تلفن:37929168

ساعت و نوع درس:نظری

دروس پیش نیاز:

E-mail:bahadoran@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنایی دانشجویان با علم انگل شناسی و شناخت انگل ها، سیر تکاملی، بیماریزایی، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل

اهداف اختصاصی:شناسایی مورفولوژی انگل های شایع، بیماری های  انگلی شایع، راه های انتقال بیماری انگلی، تشخیص آزمایشگاهی، درمان، کنترل و پیشگیری از بیماری های انگلی و انگل هایی که از طریق دستان آلوده و یا توسط مواد غذایی منتقل می شوند و راهکارهای پیشگیری از انتقال این انگل ها، شناسایی آلودگی ها و عفونت های انگلی که از طریق مواد غذایی و یا فراورده های غذایی منتقل میشوند

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)انگل شناسی پزشکی تالیف نووا و براوون، ترجمه دکتر عمید اطهری، کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فریدون ارفع چاپ جدید، انگل شناسی پزشکی تالیف دکتر هرمز اورمزدی جلد اول و دوم، تک یاخته شناسی پزشکی تالیف دکتر غروی

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):مطالب موجود در پاورپوینت ها، پرسش ها و پاسخ های مطرح شده در جلسات درس

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):حضور و غیاب، پاسخ دانشجویان به سوالات مطرح شده در کلاس،   امتحان میان ترم  بصورت چند گزینه ای بدون امتیاز منفی        

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):حضور و غیاب، پاسخ دانشجویان به سوالات مطرح شده در کلاس، امتحان نهایی 

 

بارم:45% -40% از کل نمره 

بارم:55% الی 60% از کل نمره

وظایف دانشجو:1- حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی2- شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس بر اساس برنامه ریزی تنظیم شده

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

1- گزارش موارد نقض شده توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

 

2- غیبت غیر مجاز: یک جلسه غیبت = چشم پوشی، 2 جلسه غیبت = کسر نمره نهایی و 3 جلسه غیبت =گزارش مورد به آموزش و حذف درس

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:در محدوده زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده علوم تغذیه

تاريخ امتحان پايان ترم:در روز و ساعت تعیین شده طبق تقویم آموزشی ارایه شده از طرف آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

1- حضور دانشجویان در جلسات تدریس الزامی میباشد

2- از جلسه دوم به بعد ممکن است هر جلسه بدون اطلاع قبلی امتحان(کوییز) گرفته شود.

 

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

کلیات انگل شناسی پزشکی، طبقه بندی انگل ها، طبقه بندی کرم ها، ویژگی و طبقه بندی کرم های پهن، طبقه بندی ترماتودها، ترماتودهای کبدی

 

98/6/24

1

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

ادامه جلسه اول ترماتودهای کبدی

 

98/7/7

2

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

ترماتودهای روده ای و ترماتودهای ریوی

 

98/7/14

3

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

ترماتودهای خونی(شیستوزوماها) و عارضه پوستی سرکری یا شیستوزومیایی

 

98/7/21

4

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

کلیات سستودها و تقسیسم بندی آنها

تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم 

 

98/7/28

5

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

دنباله سستودها:  تنیا اکینوکوک و خانواده هیمنولپیدیده

 

98/8/5

6

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

ادامه سستودها: خانواده های  دیلپیدیده و راسته پسودوفیلیده

 

98/8/12

7

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

کلیات نماتودها و تقسیم بندی آنها، آسکاریس لومبریکوئیدس، کرم های قلابدار و  لاروهای مهاجر احشایی و پوستی

 

98/8/19

8

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

ادامه نماتودهای گوارشی شامل: خانواده های استرونژیلویدیده،، تریکوریده 

 

98/8/26

9

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

ادامه نماتودهای گوارشی شامل: خانواده های اوکسیوریده و تریشینیلیده

 

98/9/3

10

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

مهندس بهادران

نماتودهای خونی – نسجی کرم پیوک، ووشرریا بانکرافتی، بروگیا مالایی، اونکوسرکاولولوس و لوآ لوآ)، دیوکتو فیما رنالی

 

98/9/10

11

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

کلیات تک یاخته شناسی ، تک یاخته های روده ای – حفره ای شامل آمیب ها

 

98/9/17

12

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

ادامه  تک یاخته های روده ای – حفره ای شامل تاژک داران و مژه داران

 

98/9/24

13

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

کوکسیدیاها و توکسوپلاسما گوندی 

 

98/10/1

14

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

تک یاخته های خونی - نسجی شامل:  لیشمانیوز جلدی (لیشمانیا تروپیکا، لیشمانیا ماژور) تریپانوزوماها

 

98/10/8

15

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

ادامه تک یاخته های خونی نسجی شامل:

لیشمانیوز احشایی یا کالاآزار (لیشمانیا دونووانی و لیشمانیا اینفانتوم)، تریپانوزوم ها و بیماری خواب

 

98/10/15

16

 

 

منابع ذکر شده در بالا طبق نظر مدرس مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

عوامل بیماری مالاریا و پلاسمودیوم ها شامل: (پلاسیمودیوم ویواکس، پلاسیمودیوم فالسیپاروم)

 

98/10/15

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir