پاتوبیولوژی انگل ها نظری بهداشت عمومی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال: اول                    

رشته:بهداشت عمومی

دوره:

گروه آموزشی:بهداشت

نام درس:انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

نام مسوول درس (واحد):

دکتر صدیقه صابری

همکاران درس: خانم دکتر طلوعی، اقای دکتر محمدی

شماره درس  :126314

روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه ها- 10-8

محل برگزاری:دانشکده بهداشت- کلاس 

تعداد و نوع واحد:   نظری  2 واحد       عملی

دروس پیش نیاز:-

تلفن:03137929018

ساعت و روزهای تماس:13-10

آدرس پست الکترونیک:

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی- طبقه دوم-گروه قارچ 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با انگلها و قارچ های مهم پزشکی

اهداف اختصاصی:یادگیری راه انتقال، بیماریزایی، عوارض و خطرات بیماری های ناشی از انگلها و قارچها و راهکارهای پیشگیری و درمان

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

کتاب  انگل شناسی پزشکی مارکل، تألیف دیوید تی جان، ترجمه دکتر  ناهید جلال لو و .........

کتاب بیماری های انگلی در ایران، تألیف  دکتر اسماعیل صائبی( دو جلد کرم شناسی و تک یاخته شناسی

 

منابع فرعی درس:کتاب انگل شناسی براون و نوا ، ترجمه دکتر عمید اطهری و جزوه درسی

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)  تکالیف تحقیقی، بازخورد کلاسی، امتحان میان ترم                                                                                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                         بارم:

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:تاخیر یا غیبت در کلاس مطابق مصوبات آموزشی با کسر نمره همراه خواهد بود. غیبت بیش ازحد مجاز منجر به حذف درس و گزارش مورد به آموزش خواهد شد

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:با مطالعه قبلی در کلاس درس حاضر باشند

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر صابری

کلیات و اصطلاحات انگل شناسی پزشکی

8-10

97/7/4

1

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر طلوعی

تک یاختگان : طبقه بندی ، آمیب ها،

8-10

97/7/11

2

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر طلوعی

تاژکداران روده ای تناسلی: ژیاردیا، تریکو موناس

8-10

97/7/18

3

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر طلوعی

تک یاختگان خونی- نسجی: انواع لیشمانیا، کوکسیدیا ها، توکسو پلاسما

8-10

97/7/25

4

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر طلوعی

تک یاختگان خونی: مالاریا

8-10

97/8/2

5

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر صابری

کرم شناسی:کلیت   نماتدها:خصوصیات کلی،آسکاریس

8-10

97/8/9

6

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر صابری

ادامه نماتدها: اکسیور ،کرم های قلابدار و استرونزیلوئیدس

8-10

97/8/16

جبرانی

7

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر صابری

ادامه نماتدها: ، تریکوریس تریکورا، تریشین

8-10

97/8/23

8

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر صابری

کرم های پهن(سستودا): خصوصیات کلی، تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم

8-10

97/8/30

9

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر صابری

ادامه سستودا: تنیا اکینوکوک و کیست هیداتیک و هیمنولیپیس نانا

8-10

97/9/7

10

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر صابری

اتودا:  خصوصیات کلی، فاسیولا هپاتیکا، دیکروسلیوم

8-10

97/9/14

11

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر صابری

ادامه ترماتودا: شسیتوزوما ها

8-10

97/9/21

12

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر محمدی

قارچ شناسی پزشکی:  کلیات، تقسسیم بندی بیماری های قارچی ، عفونتهای قارچی سطحی(کاندیدیاز)

8-10

97/9/28

13

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر محمدی

ادامه عفونتهای قارچی سطحی و جلدی 

8-10

97/10/5

14

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر محمدی

قارچ های درماتو فیت و زیر جلدی

8-10

97/10/12

15

 

مطالعه دروس تدریس شده قبلی جهت کوئیز و بازخورد کلاسی

دکتر محمدی

قارچ های احشایی و فرصت طلب

8-10

جبرانی

16

 

 

گروه اساتید 

امتحان پایان ترم

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir