پاتوبیولوژی انگل ها عملی بهداشت عمومی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال: اول                    

رشته:بهداشت عمومی

دوره:

گروه آموزشی: بهداشت

نام درس:انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

نام مسوول درس (واحد):

دکتر صدیقه صابری

همکاران درس: خانم دکتر طلوعی، اقای دکتر محمدی،

کارشناسان آزمایشگاه (خانم رحمانی،خانم خزائلی، آقای فلاحتی)

شماره درس  :126315

روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه ها- 10-8

محل برگزاری:آزمایشگاه گروه قارچ و انگل شناسی

تعداد و نوع واحد:   نظری         عملی1 واحد

دروس پیش نیاز:-

تلفن:03137929018

ساعت و روزهای تماس:13-10

آدرس پست الکترونیک:

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی- طبقه دوم-گروه قارچ شناسی 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با انگلها و قارچ های مهم پزشکی از طریق دیدن لام ها ی تهیه شده و  نمونه ماکروسکوپی کرمها

اهداف اختصاصی:یادگیری مرفولوزی و اشکال مختلف تخم، لارو ، کرم بالغ و کیست تک یاختگان و قارچهای مهم پزشکی و روشهای تشخیصی آنها در آزمایشگاه

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Atlas of parasitology jeffrey  1-

         Tropical Medicin and parasitology piter 2-

3- Medical Mycology by Rippon       

 

منابع فرعی درس:

              4- Atlas of parasitology of web.    

              5- w.w.w.mycology . adelide .edu4

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...) تکالیف تحقیقی                                                             بارم:3 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                         بارم:17 نمره

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:تاخیر یا غیبت در کلاس مطابق مصوبات آموزشی با کسر نمره همراه خواهد بود. غیبت بیش ازحد مجاز منجر به حذف درس و گزارش مورد به آموزش 

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

حضور به موقع و فعال دانشجویان در کلاسهای درس عملی الزامی است و به ازای هر جلسه تاخیر یا غیبت طبق مصوبات آموزشی نمره کسر و غیبت بیش از دو جلسه منجر به حذف درس و گزارش مورد به اداره آموزش خواهد شد .

2-پوشیدن روپوش آزمایشگاهی و رعایت نظم و نیز اصول ایمنی مربوط به کار در آزمایشگاه های تشخیص طبی در تمام جلسات درس عملی الزامی است و عدم رعایت آنها منجر به کسر نمره پایان ترم می شود .

3-ارائه گزارش کار عملی در پایان هر جلسه الزامی می باشد و عدم ارائه آن منجر به کسر نمره نهایی می شود و بعد از تصحیح و ارزشیابی و تحویل توسط مسئولین باید بصورت کامل و مرتب شده توسط دانشجویان محترم در کاور مناسب قرار گرفته و در پایان ترم تحویل مسئولین گردد .

4-ارزیابی پایانی بر اساس رعایت نکات بالا و امتحان نهایی شامل : تشخیص لام های مجهول و با ذکر دلایل تشخیصی برای هر لام وسئوالهای تشریحی میباشد.

5-در صورت تداخل کلاس ها با تعطیلات رسمی با هماهنگی قبلی نماینده محترم دانشجویان گرامی کلاس جبرانی برگزار می گردد . 

6-تاریخ امتحان ( عملی و کتبی ) پایان ترم با هماهنگی نماینده محترم دانشجویان گرامی در جلسه قبل از پایان ترم تعیین خواهد گردید .

7-در طول هر جلسه کلاس عملی از مباحث آن جلسه و جلسات گذشته دانشجویان مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت .

8-در پایان هر ترم مرور لام ها انجام نخواهد گرفت

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر طلوعی

شرح وظایف در آزمایشگاه انگل شناسی :خصوصیات و ویژگی تک یاخته ایها شامل : آمیب هیستولتیکا ، کلی ، ژیاردیا ،  تریکوموناس

10-12

97/7/4

1

 

 

دکتر طلوعی

مطالعه میکروسکو.پی خصوصیات لیشمانیا (آماستیگوت و پروماستیگوت)، توکسوپلاسما ( تاکی زوئیت و کیست نسجی ) ،

10-12

97/7/11

2

 

 

دکتر طلوعی

انواع پلاسمودیوم ها ( رینگ فرم ، آمبوئید فرم و  شیزونت ) .

10-12

97/7/18

3

 

 

دکتر صابری

مطالعه میکروسکو.پی خصوصیات نماتودها ، کرم اسکاریس واکسیور ( کرم بالغ – مقطع و تخم کرم ) .

10-12

97/7/25

4

 

 

دکتر صابری

مشاهده خصوصیات میکروسکوپی کرمهای قلابدار (کپسول دهانی و بورس تناسلی نر)

10-12

97/8/2

5

 

 

دکتر صابری

مشاهده خصوصیات میکروسکوپی تریکوسفال و تریشین ( کرم نر و ماده بالغ و تخم )

10-12

97/8/9

6

 

 

دکتر صابری

ترماتودها شامل : فاسیولاهپاتیکا و دیکروسولیوم دندریتیکوم ( کرم بالغ – میر اسیدیوم – تخم ) .

10-12

97/8/16

7

 

 

دکتر صابری

انواع شیستوزوماها ( کرم نر و ماده بالغ و تخم )

10-12

97/8/23

8

 

 

دکتر صابری

سستودها : تنیا ساژیناتا ( بند بالغ – بند بارور)- اکی نوکوکوس گرانولوزوس کرم بالغ -تخم تنیا وپروتواسکولکس

10-12

97/8/30

9

 

 

دکتر محمدی

مشاهده میکروسکوپی آسپرژیلوس ، پنی سیلیوم ؛ رایزوپوس ، مالاسزیا فورفور،  مالاسزیا اوالیس و 000

10-12

97/9/7

10

 

 

دکتر محمدی

مشاهده میکروسکوپی  عوامل مخمری ، کاندیدیازیس (کاندیدا در بافت) و کاندیدا آلبیکنس

10-12

97/9/14

11

 

 

دکتر محمدی

مشاهده میکروسکوپی انواع کچلی سر و برخی عوامل درماتوفیتوزیس 

10-12

97/9/21

12

 

 

گروه اساتید

امتحان پایان ترم    

10-12

97/9/28

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir