انگل شناسی عملی دوره ناپیوسته علوم آزمایشگاهی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/30-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:: 99-98

نیمسال:اول

تعداد دانشجو:

رشته:علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

دوره: علوم پایه

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:قارچ شناسی پزشکی (2) 

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر محمدی

شماره درس:126207

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:سه شنبه 3-1

محل برگزاری:آزمایشگاه قارچ شناسی

تلفن:03137929175

ساعت و نوع درس:

دروس پیش نیاز:

E-mail:: dr.rasoul_mohammadi@yahoo.com

هدف کلی درسدانشجو در پایان این ترم باید مهارت داشته باشد که نمونه گیری صحیح از بیمار و محیط را بعمل آورده و قارچ های ساپروفیت و بیماریزا را ایزوله نماید

اهداف اختصاصی:در این درس عوامل قارچی پاتوژن و ساپروفیتی از لحاظ خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرند 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

1- درسنامه قارچ شناسی پزشکی، دکتر سید حسین میرهندی

2- کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع، دکتر فریده زینی، دکتر امیر سید علی مهبد، دکتر مسعود امامی، ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، سال انتشار: 1393

3. Michael G. Rinaldi, Diagnosis and Treatment of Human Mycoses. 2008, Humana Press Inc.

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

http://www.mycology.adelaide.edu.au

2- http://www.uptodate.com

3- http://www.cochranelibrary.com

4- https://www.clinicalkey.com

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:5

بارم:15

وظایف دانشجو:

1- دانشجویان موظفند قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند و استاد می تواند بعد از ورود خود، دانشجویان را به کلاس راه ندهد

2- دانشجویان موظفند گوشی همراه خود را خاموش نمایند

3- ضبط صدای استاد با رضایت و هماهنگی ایشان امکان پذیر است

4- استاد می تواند به ازای هر جلسه غیبت، تا نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسر نماید. در صورت انجام 17/4 جلسه غیبت موجه و 17/2 جلسه غیبت غیر موجه، نمره صفر برای درس منظور می گردد

5- تمام هماهنگی های درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینده منتخب دانشجویان صورت می گیرد. اخبار رسیده از سایر دانشجویان مستند نمی باشد

6- نماینده بایستی شماره تلفن همراه خود را جهت هماهنگی به دفتر گروه تحویل دهد و هرگونه تغییر در برنامه نیمسال را به گروه گزارش دهد

7- نماینده موظف است قبل از ورود استاد، کلیه لوازم سمعی و بصری مثل کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و دیتا شو را آماده و روشن کرده باشد

8- استاد می تواند در صورت عدم حفظ حرمت کلاس و استاد توسط دانشجو، فرد یا افراد خاطی را به کمیته انضباطی ارجاع دهد

9- پیشنهاد می شود تمامی دانشجویان در طول تدریس یادداشت برداری کنند. در صورت نداشتن مهارت یادداشت برداری در شروع نیمسال در کارگاه های مهارت مطالعه و مدیریت زمان که با هماهنگی مر کز مشاوره دانشجویی برگزار می گردد، شرکت نمایند

10- دانشجو باید در اولین فرصت مطالب را مرور کرده و اشکالات احتمالی را حداکثر تا قبل از جلسه بعدی برطرف کند

11- تعداد محدودی از پرسشهای آزمون از رفرانس درسی خواهد بود که احتمالا در مطالب کلاسی عنوان نشده است بنابر این برای احراز نمره کامل خواندن منبع اصلی ضروری است

12- پرسش های آزمون ها عمدتا 4 یا 5 گزینه ای بدون نمره منفی بوده و تعدادکمتری هم پرسش ترکیبی شامل جا خالی، جور کردنی، انگلیسی ،کامل کردنی و تشریحی می باشند. رفرنس پرسش ها باید مشخص شده باشد

13- به علت شلوغی جلسه امتحان به هیچ سوالی به جز ایراد چاپی پاسخ داده نمی شود. در صورت وجود هر گونه ایراد دانشجو می تواند ضمن پاسخ دهی به بهترین گزینه، مراتب را در بخش انتقادات و پیشنهادات در انتهای پرسش ها وارد کند

14- در صورتی که دانشجویان به آزمون اعتراض داشته باشند، هیاتی متشکل از نماینده خانم ها، آقایان و دو نفر حائز بالاترین نمره کلاس، در اتاق استاد مربوطه به بررسی آزمون خواهند پرداخت و در صورت راضی نشدن، این هیات باید مراتب را به مدیر گروه اعلام کند

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 نمونه گیری از بیماران

 

98/7/9

1

 

 

 مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 حفظ و نگهداری کشت قارچ ها

 

98/7/16

2

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 روش های نمونه برداری از وسایل و محیط

 

98/7/23

3

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 اسلاید کالچر

 

98/7/30

4

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 بررسی نتایج اسلاید کالچر

 

98/8/7

5

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 درماتوفیتوزیس (موها)

 

98/8/14

6

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 درماتوفیتوزیس (عوامل)

 

98/8/21

7

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 درماتوفیتوزیس (کشت بر روی دانه برنج و محیط کورن میل آگار)

 

98/8/28

8

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 کاندیدا (کشت بر روی کورن میل و مشاهده کلامیدوکونیدی)

 

98/9/5

9

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 کاندیدا (تست جرم تیوب)

 

98/9/12

10

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 کشت و لام مستقیم کریپتوکوکوس

 

98/9/19

11

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 مرور مطالب و رفع اشکال

 

98/9/26

12

 

 

مطالعه جلسه مذکور از تمامی منایع ذکر شده در طرح درس

 عملی

 دکتر محمدی

 امتحان

 

98/10/3

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir