کرم شناسی نظری علوم آزمایشگاهی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/09-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:98-99

نیمسال:اول 

تعداد دانشجو:

رشته:کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:انگل شناسی 1

آدرس دفتر :گروه انگل و قارچ شناسی بخش انگل شناسی

نام مسوول درس (واحد):دکتر زهرا غیور نجف آبادی

شماره درس:126312

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:سه شنبه ها ساعت  10-8

محل برگزاری:کلاس 31

تلفن:031 37929171

ساعت و نوع درس:نظری 

دروس پیش نیاز:

E-mail: ghayour@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنایی فراگیران به کرم های بیماریزا برای انسان و تشخیص آزمایشگاهی کرم ها

اهداف اختصاصی:

 • آشنایی فراگیران به کرم های نماتود بیماریزا برای انسان و تشخیص آزمایشگاهی
 • آشنایی فراگیران به کرم های ترماتود بیماریزا برای انسان و تشخیص آزمایشگاهی

               آشنایی فراگیران به کرم های سستود بیماریزا برای انسان و تشخیص آزمایشگاهی

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

Medical parasitology: Markell                                                                                                                             

 

            Diagnostic parasitology:  Garcia,    

     دکتر ارفع: کرم شناسی                                  

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):                                                              2- پاسخگویی به سوالات مطرح شده در جلسه قبل    1 نمره      امتحان میان ترم:  7 نمره                                                                        

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره): 10نمره 

 

بارم:2نمره 

بارم: 8 نمره 

وظایف دانشجو:

 • دانشجویان موظفند قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند و استاد می تواند بعد از ورود خود دانشجویان را به کـلاس راه ندهد.
 • دانشجویان موظفند گوشی همراه خود را خاموش نمایند.
 • ضبط صداي استاد با رضایت و هماهنگی ایشان امکان پذیر است.
 • به ازاي هر جلسه غیبت نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسرمی گردد. در صورت انجام دو جلسه غیبت غیر موجه نمره صفر براي درس منظور می گردد. متولی تشخیص موجه بودن غیبت ها آموزش دانشکده (حداکثر یک هفته بعد از غیبت) می باشد.
 • تمام هماهنگی هاي درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینـده منتخـب دانشـجویان صـورت مـی گیـرد. اخبـار رسـیده از سـایر دانشجویان مستند نمی باشد.
 • نماینده موظف است قبل از ورود استاد کلیه لوازم سمعی و بصري مثل کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و دیتا شو را آماده و روشن کرده باشد
 • نماینده دانشجویان موظف است جلساتی که با تعطیلات رسمی مصادف است با هماهنگی استاد مربوطه کلاس جبرانی برگزار نماید.
 • مدت تدریس در کلاس هاي دو ساعته، یک ساعت و45 دقیقه و در کلاس هاي یک ساعته، 50 دقیقه می باشد. دوره هـاي تـدریس در کلاس 20 تا 30 دقیقه و تغییر فعالیت 2-5 دقیقه می باشد.
 • توصیه می شود تمامی دانشجویان در طول تدریس یادداشت برداري کنند
 • دانشجو باید در اولین فرصت مطالب را مرور کرده و اشکالات احتمالی را حداکثر تا قبل از جلسه بعدي برطرف کند

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:در صورت غیبت بیش از حد مجاز کسر نمره

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

دکتر غیور

کلیات و طبقه بندی انگل ها، اصطلاحات متداول در انگل شناسی

 

98/7/7

1

 

 

 

نظری

دکتر غیور

کلیات نماتودها، آسکاریس لمبریکوئیدس

 

98/7/14

2

 

 

 

نظری

دکتر غیور

تریکوریس تریکورا، انتروبیوس ورمیکولاریس

 

98/7/21

3

 

 

 

نظری

دکتر غیور

استرونژیلوئیدس استرکورالیس، گونه های تریکوسترونژیلوس

 

98/7/28

4

 

 

 

نظری

دکتر غیور

کرم های قلابدار، لاروهای پوستی و احشایی

 

98/8/5

5

 

 

 

نظری

دکتر غیور

تریشینلا اسپیرالیس، کاپیلاریاها

 

98/8/12

6

 

 

 

نظری

دکتر غیور

فیلاریاها

 

98/8/19

7

 

 

 

نظری

دکتر غیور

کلیات ترماتودها، ترماتودهای کبدی

 

98/8/26

8

 

 

 

نظری

دکتر غیور

ترماتود های روده ای و ریوی 

 

98/9/3

9

 

 

 

نظری

دکتر یوسفی

ترماتودهای خونی

 

98/9/10

10

 

 

 

نظری

دکتر یوسفی

کلیات سستودها، تنیاها

 

98/9/17

11

 

 

 

نظری

دکتر یوسفی

اکینوکوکوس ها (کیست هیداتید)

 

98/9/24

12

 

 

 

نظری

دکترپسته چیان

هیمنولپیس ها، دیفیلوبوتریوم لاتم 

 

98/10/1

13

 

 

 

نظری

دکترپسته چیان

روش های تشخیص انگل ها (کرم ها)

 

98/10/8

14

 

 

 

نظری

دکترپسته چیان

اطلاعاتی در ارتباط با کنترل کیفی آزمایشگاه

 

98/10/15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 • لازم به ذکر است که سه شنبه مرخ 7/8/98 تعطیل می باشد.

دانشجویان عزیز برای کلاس جبرانی با استاد مربوطه هماهنگی لازم بعمل آورند

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir