قارچ شناسی نظری علوم آزمایشگاهی گروه انگل و قارچ شناسی ناپیوسته

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/20-12:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول 

تعداد دانشجو:16نفر 

رشته:علوم آزمایشگاهی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:قارچ شناسی پزشکی 

آدرس دفتر :گروه قارچ شناسی دانشکده پزشکی 

نام مسوول درس (واحد):آقای دکتر سیدحسین میرهندی 

شماره درس:126205

ساعت و روزهای تماس:همه روزه در ساعات اداری 

روز و ساعت برگزاری:سه شنبه ها ساعت 14-12

محل برگزاری:کلاس شماره 9

تلفن:37929165

ساعت و نوع درس:نظری 

دروس پیش نیاز:

E-mail:s.h.mirhendi@gmail.com

هدف کلی درس :1-آشنائی با مبانی تشخیص عفونت های قارچی به طور کلی 2-آشنائی با روش های تشخیص اختصاصی هر کدام از عفونت های قارچی 

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)درسنامه قارچ شناسی پزشکی برای علوم آزمایشگاهی -تمام کتاب 

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):fangal   infections,        diagnosis    managment

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):به صورت آزمون کتبی 

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):به صورت آزمون کتبی 

 

بارم: 6 نمره 

بارم: 14 نمره 

وظایف دانشجو:دانشجو موظف است سر ساعت در کلاس حاضر و تا پایان جلسه در کلاس باقی بماند .حضور فیزیکی و روانی دانشجو در کلاس الزامی است . دانشجو بایستی در مباحث (سئوال و جواب احتمالی )کلاسی مشارکت فعال داشته باشد .

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:حضور و غیاب در تمام جلسات -عدم اقدام برای امتحان مجددیا ارفاق در نمره 

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:طبق تقویم اداره آموزش 

تاريخ امتحان پايان ترم:طبق تقویم اداره آموزش 

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:غیبت بیش از 3 جلسه دانشجو منجر به کسر 0/5 نمره از نمره نهایی خواهد شد .

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

آشنائی با تاکسونومی کلی قارچ ها -آشنائی با سلول قارچ و نحوه تولید مثل آن 

12-14

سه شنبه ها هر هفته 

1

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

آشنائی با مرفولوژی عمومی ،نحوه تغذیه و اکولوژی قارچها 

 

 

2

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

تقسیم بندی عمومی عفونت های قارچی با تاکید روی بهترین آنها در ایران 

 

 

3

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

اصول تشخیص عفونت های قارچی (آزمایش مستقیم ،کشت سرولوژی -هستوپاتولوژی -ردیابی مولوکولی )

 

 

4

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

مبانی شناسائی قارچها ی بیماری زا (مرفولوژی میکروسکوپی ،ماکروسکوپی ،روش های مولکولی )

 

 

5

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

روش های تشخیص عفونت های قارچی سطحی و شناسائی عوامل آنها 

 

 

6

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

روش های تشخیص درماتوفیتوزها و عوامل آنها 

 

 

7

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

روش های تشخیص کاندیدیازها و عوامل آنها 

 

 

8

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

امتحان میان ترم 

 

 

9

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

 روش های تشخیص عفونت های قارچی زیر جلدی و عوامل آنها 

 

 

10

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

روش های تشخیص عفونت های قارچی سیستمیک پاتوژن حقیقی و عوامل آنها

 

 

11

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

روش های تشخیص آسپرژیلوس ها و عوامل آنها 

 

 

12

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

روش های تشخیص موکومایکوزها و عوامل آنها 

 

 

13

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

روش های تشخیص کریپتوکوکوزو عوامل آنها 

 

 

14

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

روش های تشخیص کاندیدیاز سیستمیک

 

 

15

 

 

 

نظری 

آقای دکتر میرهندی 

مرور مباحث و رفع اشکالات 

 

16

 

 

 

 

 

متحان پایان ترم 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir