خون شناسی و انتقال خون کارشناسی اتاق عمل گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-9:08
Printer-friendly versionPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:         دوم             

رشته:هوشبری 

دوره:کاشناسی 

گروه آموزشی:ایمنی شناسی 

نام درس:خون شناسی و انتقال خون

نام مسوول درس (واحد):دکتر فرشته آل صاحب فصول 

شماره درس  :132204

روز و ساعت برگزاری:شنبه ها 16-14

محل برگزاری:کلاس 31 پزشکی 

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:03137929136

ساعت و روزهای تماس:دوشنبه ها 14-12

آدرس Email:

آدرس دفتر :طبقه سوم دانشکده پزشکی -گروه ایمنی شناسی 

تعداد دانشجو:                  32 نفر                                                          

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:آقای زانزاری 09039402015

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول 

اهمیت خون و انتقال خون و کاربرد آن – شرایط اهداء خون 

 

 

1

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

آنتی ژن و انواع آن- سوپر آنتی ژن 

 

 

2

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

آنتی بادی و انواع آن

 

 

3

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

کمپلمان

 

 

4

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

گروه خونی ABO، 

 

 

5

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

گروه خونی RH – اشاره به سایر گروههای خونی

 

 

6

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

کم خونی همولیتیک نوزادان HDN، تشخیص و درمان آن

 

 

7

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

طرز تهیه خون و فرآورده های خونی و کاربرد آنها

 

 

8

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

کراس ماچ

 

 

9

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

واکنش های انتقال خون

 

 

10

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

بیماری های عفونی منتقله از راه خون

 

 

11

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

ایدز – راههای انتقال – تشخیص - درمان

 

 

12

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

اتولگوس ترانسفیوژن – ماسیوترانسفیوژن

 

 

13

 

کتر فرشته آل صاحب فصول 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

فاکتور های انعقادی – راه های داخلی و خارجی

 

 

14

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

هموفیلی

 

 

15

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

تالاسمی

 

 

16

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

آنالیز و شمارش سلول های خونی

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir