آناتومی مغز و اعصاب کارشناسی شنوایی سنجی گروه علوم تشریح

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:         دوم             

رشته:شنوایی سنجی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علومتشریحی

نام درس:

نام مسوول درس (واحد):

شماره درس  :آناتومی مغز و اعصاب

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه 10-8

محل برگزاری: کلاس 9

تعداد و نوع واحد: 1      نظری       *         عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن: 37929104

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:10 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:10 نمره

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در كلاس درس :

غيبت       هر جلسه حضور و غياب انجام مي شود

غیبت غیر موجه مساوی حذف درس

حضور بعد از استاد مساوی غیبت

عدم فعالیت کلاسی مساوی کاهش نمره به میزان زیاد

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

میترا سلیمانی

نوروبیولوژی سیستم عصبی (نورون- ساختار آن- انواع نورون- ارگانل های نورونی

 

96/11/17

1

 

 

میترا سلیمانی

ادامه نوروبیولوژی نورون- گلیا- انواع آن- میلین سازی

 

96/11/24

2

 

 

میترا سلیمانی

ترمیم نورون- گیرنده ها- واحد حرکتی- پتانسیل عمل

 

96/12/08

3

 

 

میترا سلیمانی

مغز و بخش های مختلف آن- مغز قدامی- میانی- خلفی

 

96/12/15

4

 

 

میترا سلیمانی

نخاع- ساختار- ماده سفید و خاکستری- مقاطع در بخش های مختلف

 

96/12/22

5

 

 

میترا سلیمانی

ادامه نخاع- اعصاب نخاعی

 

97/01/14

6

 

 

میترا سلیمانی

مخ- قشر مخ، شیارها، لوب های مخ، رابط های مغزی

 

97/01/21

7

 

 

میترا سلیمانی

دیانسفالون- تالاموس- هیپوتالاموس- اپی تالاموس

 

97/01/28

8

 

 

میترا سلیمانی

بطن ها- مایع مغزی نخاعی- پرده های مغزی

 

97/02/04

9

 

 

میترا سلیمانی

مغز میانی- پل مغزی

 

97/02/11

10

 

 

میترا سلیمانی

مخچه ساختار- بیولوژی آن- و بیماری ها

 

97/02/18

11

 

 

میترا سلیمانی

بصل النخاع- نیمه فوقانی

 

97/02/25

12

 

 

میترا سلیمانی

بصل النخاع- نیمه تحتانی

 

97/03/01

13

 

 

میترا سلیمانی

اعصاب مغزی

 

97/03/08

14

 

 

میترا سلیمانی

قشر شنوایی- بیولوژی و آسیب ها

 

97/03/22

15

 

 

میترا سلیمانی

مسیر شنوایی

 

97/03/29

16

 

 

میترا سلیمانی

مسیر شنوایی

 

97/04/05

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir