بافت شناسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی گروه علوم تشریح

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-11:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:        دوم              

رشته: علوم آزمایشگاهی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: بافت شناسی

نام مسوول درس (واحد): خانم دکتر گیتی زرین فرد

شماره درس  : 123364

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه 10-8

محل برگزاری: کلاس 34

تعداد و نوع واحد: 1     نظری        *        عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929104

ساعت و روزهای تماس:هم روزه

آدرس Email:

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه 3

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر زرین فرد

مقدمه – سلول- بررسی ساختمان اجزاء سلول

8-10

97/11/17

1

 

 

دکتر زرین فرد

بافت پوششی و اختصاصات سطوح مختلف آن 

8-10

97/11/24

2

 

 

دکتر زرین فرد

انواع بافت پوششی و غددی

8-10

97/12/01

3

 

 

دکتر زرین فرد

بافت همبند و اجزاء بافت همبند (سلول ها و رشته های بافت همبند)

8-10

97/12/08

4

 

 

دکتر زرین فرد

انواع بافت همبند- بافت غضروفی و انواع غضروف

8-10

97/12/15

5

 

 

دکتر زرین فرد

بافت استخوانی و اجزاء (سلول ها و ماتریکس استخوان)

8-10

97/12/22

6

 

 

دکتر زرین فرد

استخوان سازی- مفاصل

8-10

98/01/21

7

 

 

دکتر زرین فرد

بافت عصبی- نورون- نوروگلی ها- سیناپس

8-10

98/01/28

8

 

 

دکتر زرین فرد

اعصاب خودکار- نخاع- مخچه

8-10

98/02/04

9

 

 

دکتر زرین فرد

شبکه کروئید- پرده های مغزی- مایع مغزی نخاعی

8-10

98/02/11

10

 

 

دکتر زرین فرد

بافت عضلانی- انواع بافت عضلانی و ساختمان مولکولی سلول های عضلانی

8-10

98/02/18

11

 

 

دکتر زرین فرد

بافت عضلانی قلبی- بافت عضلانی صاف

8-10

98/02/19

12

 

 

دکتر زرین فرد

دستگاه گردش  خون: ساختمان عمومی رگ های خونی، شریان ها و وریدها

8-10

98/02/25

13

 

 

دکتر زرین فرد

دستگاه لنفاوی: تیموس، طحال، گره لنفاوی و لوز

8-10

98/03/01

14

 

 

دکتر زرین فرد

دستگاه ادراری: کلیه ها، میزنای، مثانه

8-10

98/03/08

15

 

 

دکتر زرین فرد

دستگاه تنفس: بینی، نای، ریه

8-10

98/03/22

16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir