آناتومی سطحی کارشناسی کاردرمانی(ب) گروه علوم تشریح

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:                      دوم

رشته: کاردرمانی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی سطحی

نام مسوول درس (واحد): دکتر حسین صادقی

شماره درس  :112371

روز و ساعت برگزاری: شنبه 16-14

محل برگزاری: دانشکده توانبخشی

تعداد و نوع واحد: ...1.      نظری           *     عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929003

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه 3

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

1- آناتومی سطحی اندام فوقانی و کاربردهای بالینی آن را توضیح دهد.

2- آناتومی سطحی اندام تحتانی و کاربردهای بالینی آن را توضیح دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

تاب آناتومی سطحی، خانم دکتر امیرپور

منابع فرعی درس:

 

مطالب ارائه شده سرکلاس بعد از ویرایش

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه مقدمه ، پوست و چینهای پوستی ، تناسب بدن ، نواحی بینابینی

حسین صادقی

مقدمه ، پوست و چینهای پوستی ، تناسب بدن ، نواحی بینابینی

14-16

96/11/14

1

 

مطالعه آناتومی  استخوان های اندام فوقانی

حسین صادقی

علائم شاخص استخوانی دراندام فوقانی

1- کلاویکل 2- اسکاپولا  3- بازو

14-16

96/11/21

2

 

مطالعه آناتومی  استخوان های اندام فوقانی

حسین صادقی

علائم شاخص استخوانی دراندام فوقانی

1- رادیوس2- اولنا3- استخوانهای کارپ و متاکارپ

14-16

96/11/28

3

 

مطالعه  آناتومی عضلات اندام فوقانی

حسین صادقی

علائم شاخص عضلانی دراندام فوقانی

1- عضلات شانه 2- عضلات بازو 3- عضلات ساعد4- عضلات دست

14-16

96/12/05

4

 

مطالعه  آناتومی عروق و اعصاب اندام فوقانی

حسین صادقی

علائم شاخص عروق و اعصاب دراندام فوقانی

1- شریانهای آگزیلاری، براکیال ، رادیال و النار

2- اعصاب مدین ، اولنا، رادیال، موسکولوکوتانئوس و آگزیلاری

14-16

96/12/12

5

 

مطالعه  آناتومی استخوان های اندام تحتانی

حسین صادقی

علائم شاخص استخوانی دراندام تحتانی

1- هیپ 2- فمور

14-16

96/12/19

6

 

مطالعه استخوان های اندام تحتانی

حسین صادقی

علائم شاخص استخوانی دراندام تحتانی

1- تی بیا2- فیبولا 3-  استخوانهای تارس و متاتارس

14-16

97/01/18

7

 

مطالعه  آناتومی عضلات اندام تحتانی

حسین صادقی

علائم شاخص عضلات اندام تحتانی

14-16

97/02/01

8

 

طالعه آناتومی  عروق و اعصاب اندام تحتانی

حسین صادقی

علائم شاخص عروق و اعصاب دراندام تحتانی

1- شریان فمورال      2- شریان پوپلیتئال     3- شریان تیبیال      4- شریان دورسالیس پدیس

5- عصب فمورال       6- عصب سیاتیک        7- عصب ابتوراتور    8- عصب تیبیال

14-16

97/02/08

9

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir