آناتومی سر و گردن کارشناسی کاردرمانی گروه علوم تشریح

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:          دوم            

رشته: کاردرمانی 

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی سر و گردن

نام مسوول درس (واحد): دکتر غلامرضا دشتی

شماره درس  : 123320

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه 10-12

محل برگزاری:کلاس 8

تعداد و نوع واحد: 1    نظری       *         عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

شناخت تشريح سروگردن و استخوانشناسي با تكيه بر كاربرد آن در جراحي  

اهداف اختصاصی:

1- فراگيري واژه شناسي (Terminology) آناتومي ساختار بدن انسان

2- آشنايي با دستگاه مختلف سروگردن و كاربرد آن

3-  آشنايي با عروق ، بافت نرم و اسكلت سروگردن

4- آشنايي با دستگاه عضلات سروگردن و كاربرد آن در باليني 

5- آشنايي با مولاژها و مدلهاي پلاستينشن سروگردن

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- آناتومي سروگردن  ( آناتومي باليني اسنل  )

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:10 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم: 10 نمره

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

غيبت كمتر از سه غيبت در صورت مجاز بودن موجه تلقي مي شود

     كمتر از سه غيبت در صورت مجاز نبودن برخورد و سپس نمره كم مي شود

       بيشتر از سه غيبت درس حذف مي شود

تاخير   ابتدا تذكر و در صورت تكرار برخورد مي شود

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر دشتی

مقدمات – اصطلاحات آناتومی- انواع استخوانها 

10-12

96/11/18

1

 

 

دکتر دشتی

راهنمایی سطحی گردن- مفصل – انواع مفاصل

10-12

96/11/25

2

 

 

دکتر دشتی

استخوان شناسي – نماي قدامی، خلفی ،جانبي - تحتاني جمجمه

10-12

96/12/02

3

 

 

دکتر دشتی

جمجمه نوزاد- سقف جمجمه- حفره كرانيال قدامي- حفره كرانيال مياني- حفره كرانيال خلفي

10-12

96/12/09

4

 

 

دکتر دشتی

اسكالپ- صورت – تغذيه خوني و عصبي- تخليه لنفاوي

10-12

96/12/16

5

 

 

دکتر دشتی

صورت - تغذيه خوني و عصبي آن و عضلات

10-12

96/12/23

6

 

 

دکتر دشتی

تمپورال و اينفراتمپورال و عضلات جونده

10-12

97/01/15

7

 

 

دکتر دشتی

مفصل تمپورومنديبولار- ناحيه ساب منديبولار

10-12

97/01/22

8

 

 

دکتر دشتی

حفره دهان - كام (كام سخت-كام نرم) و محتويات آن

10-12

97/01/29

9

 

 

دکتر دشتی

بيني و سينوسهاي پارانازال

10-12

97/02/05

10

 

 

دکتر دشتی

 ناحيه اوربيت - عضلات خارجي چشم

10-12

97/02/19

11

 

 

دکتر دشتی

حلق وعضلات – عروق واعصاب – گوش- گوش خارجی، میانی و داخلی

10-12

97/02/26

12

 

 

دکتر دشتی

حنجره ( اسكلت- عضلات- عروق- اعصاب و...) 

10-12

97/03/02

13

 

 

دکتر دشتی

عروق و اعصاب عمده  شامل اعصاب کرانیال – ورید ژوگولار – شریان کاروتید

 احشاء ناحيه گردن - زنجيره سمپاتيك گردني- ريشه گردن و محتويات- عضلات اسكالنوس و مجراي توراسيك

10-12

97/03/09

14

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir