تشریح کارشناسی مامایی گروه علوم تشریح

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:     دوم                 

رشته: مامایی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: تشریح

نام مسوول درس (واحد): دکتر روشنک ابوترابی

شماره درس  : 123204

روز و ساعت برگزاری: شنبه 8-10 سه شنبه 10-12

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: .2.5     نظری            *   عملی*

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929104

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه 3

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر ابوترابی

اصطلاحات و مفاهیم کلی- لگن جدار و معونیات

8-10

96/11/14

1

 

 

دکتر ابوترابی

عضلات و فاسیاهای لگن

8-10

96/11/21

2

 

 

دکتر ابوترابی

پرینیوم و تقسیمات آن

8-10

96/11/28

3

 

 

دکتر ابوترابی

پرینیوم خلفی- مثلث آنال

8-10

96/12/05

4

 

 

دکتر ابوترابی

آنال کانال

8-10

96/12/12

5

 

 

دکتر ابوترابی

پرینیوم قدامی در  مونث

8-10

96/12/19

6

 

 

دکتر ابوترابی

پرینیوم قدامی در مذکر

8-10

96/12/26

7

 

 

دکتر ابوترابی

تخمدان رحم واژن

8-10

97/01/18

8

 

 

دکتر والیانی

استخوان شناسی لگن

8-10

97/01/25

9

 

 

دکتر والیانی

استخوان شناسی لگن و تفاوت لگن زن و مرد

8-10

97/02/01

10

 

 

دکتر والیانی

انواع لگن و نحوه اندازه گیری اقطار آن

8-10

97/02/08

11

 

 

دکتر والیانی

عروق و اعصاب ناحیه لگن و پرینه

8-10

97/02/15

12

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir