آناتومی کارشناسی هوشبری گروه علوم تشریح

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-7:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-95

نیمسال:                   دوم   

رشته: کارشناسی ناپیوسته هوشبری

دوره: علوم پایه

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی عمومی

نام مسوول درس (واحد): ناظم قاسمی

شماره درس  : 123202

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ساعت 12-10 

محل برگزاری:کلاس 8

تعداد و نوع واحد: ....      نظری   *             عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929156

ساعت و روزهای تماس:ایام هفته (16-7)

آدرس Email: n_ghasemi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

1- ناحیه تنه را تقسيم بندي نموده و استخوانهای هر بخش را نام ببرد.

2- انواع بافت عضلانی در ناحیه تنه را توضیح دهد و عملکرد عضلات مهم آن را بیان نماید.

3- سيستم گردش خون و جايگاه قلب و عروق را توضيح دهد.

4- سیستم تنفسی را توضیح دهد

5- سيستم عصبي را تقسيم بندي نموده و بطور مختصر توضيح دهد.

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

آناتومی گری، بخش تنه

منابع فرعی درس:

کتاب آناتومی تنه چوراسیا، مطالب ارائه شده سرکلاس بعد از ویرایش

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:8 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                             بارم:12 نمره

وظایف دانشجو:

حضور به موقع سر کلاس، آمادگی قبلی برای درس روزانه 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- به ازاي هر جلسه غيبت  25/0 از نمره كل دانشجو كسر خواهد شد .

2- بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره صفر گزارش خواهد شد.

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به كل اضافه خواهد شد .

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه در مورد کلیات آناتومی

ناظم قاسمی

مقدمه – تعريف اناتومي – معرفي سيستمهاي بدن- نگاه کلی به سيستم اسكلتي

10-12

95/11/11

1

 

مطالعه تقسیم بندی تنه

ناظم قاسمی

تقسیم بندی تنه

10-12

95/11/18

2

 

مطالعه دیواره توراکس

ناظم قاسمی

دیواره توراکس 

10-12

96/11/25

3

 

مطالعه عضلات توراکس

ناظم قاسمی

عضلات توراکس 

10-12

96/12/02

4

 

مطالعه احشاء توراکس

ناظم قاسمی

معرفی احشاء توراکس

10-12

96/12/09

5

 

مطالعه سيستم گردش خون

ناظم قاسمی

معرفی سيستم گردش خون 

10-12

96/12/16

6

 

مطالعه قلب و پریکارد

ناظم قاسمی

قلب و پریکارد

10-12

96/12/23

7

 

مطالعه عروق اصلی قلب

ناظم قاسمی

عروق اصلی قلب

10-12

97/01/14

8

 

مطالعه سيستم تنفسي

ناظم قاسمی

معرفی سيستم تنفسي  

10-12

97/01/21

9

 

مطالعه ( بيني ، حلق ، حنجره)

ناظم قاسمی

( بيني ، حلق ، حنجره)

10-12

97/01/21

10

 

مطالعه (ناي ، ريه و پرده جنب )

ناظم قاسمی

(ناي ، ريه و پرده جنب )

10-12

97/01/28

11

 

مطالعه سيستم عصبي (تقسيم بندي سيستم عصبی)

ناظم قاسمی

معرفی سيستم عصبي (تقسيم بندي سيستم عصبی)

10-12

97/02/04

12

 

مطالعه نخاع

ناظم قاسمی

نخاع 

10-12

97/02/11

13

 

مطالعه نخاع

ناظم قاسمی

ادامه بحث نخاع 

10-12

97/02/18

14

 

مطالعه ساقه مغز، مخچه و نیمکره های مغزی

ناظم قاسمی

ساقه مغز، مخچه و نیمکره های مغزی

10-12

97/02/25

15

 

مطالعه دوازده زوج عصب مغزی

ناظم قاسمی

دوازده زوج عصب مغزی

10-12

97/03/01

16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir