جنین شناسی کارشناسی مامایی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:                      اول

رشته: مامایی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: جنین شناسی

نام مسوول درس (واحد): دکتر مردانی

شماره درس  : 123361

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه 12-10

محل برگزاری:کلاس 32

تعداد و نوع واحد: 2   نظری     *           عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن: 37929065

ساعت و روزهای تماس:همه روزه

Email: mardani@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با نحوه تكامل جنين انسان و بررسي چگونگي پيدايش ناهنجاريهاي مادرزادي 

اهداف اختصاصی:

1-  گامتوژنز و هورمونهاي موثر بر اين فرايند

2-  بررسي لقاح ، لانه گزيني ، گاسترولاسيون و مطالعه تغييرات جنيني در مرحله آمبريونيك 

3- مطالعه ارگانوژنز و تغييرات جنين در مرحله فتال و همچنين مطالعه جفت و وظايف آن

4-  مطالعه و بررسي چگونگي تكامل كليه دستگاههاي بدن

5-  مطالعه و بررسي چگونگي پيدايش ناهنجاريهاي مادرزادي در هريك از دستگاهها

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

كتاب جنين شناسي لانگمن سال 2015

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:10 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                        بارم:10 نمره                                                                                  

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

نمرات كوئيز و حضور مرتب در كلاس در نمره نهايي دانشجو تاثير مثبت خواهد داشت .

حضور به موقع و بدون تاخير دركلاس درس وعدم ورود به كلاس بعد ازآن بطور جدي رعايت شود .

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر مردانی

هدف از جنين شناسي – تعريف جنين شناسي- تقسيمات ميتوز و ميوز- اسپرماتوژنز- اووژنز

10-12

98/06/24

1

 

 

دکتر مردانی

سیکل تخمدانی - تاثير هورمونهاي هيپوفيزي بر آنها ، تخمك گذاري- لقاح

10-12

98/06/31

2

 

 

دکتر مردانی

لانه گزيني و قرص ژرمينال دو لايه شروع تمايز بافتهاي جنيني- قرص ژرمينال سه لايه– گاسترولاسيون و نرولاسيون- تشکیل سومیت- تمايزبافتهاي مشتق از اكتودرم ، آندودرم و مزودرم

10-12

98/07/07

3

 

 

دکتر مردانی

مرحله فتال وتكامل غشاءهاي جنيني – تغييرات جفتي از نظر ظاهري و تشخيص هاي قبل از زايمان- ادامه غشاء هاي جنيني – تكامل جفت – وظايف آن  و سد تبادلات خوني جفت و مادر

10-12

98/07/14

4

 

 

دکتر مردانی

حفرات بدن و پرده هاي سروزي – ميان پرده و حفره قفسه صدري – عصب ديافراگم

10-12

98/07/21

5

 

 

دکتر مردانی

دستگاه قلبي عروقي – تشكيل و موقعيت لوله قلبي و حلقه قلبي – تكامل سينوس سياهرگي- ديواره بندي هاي قلب – ديواره بندي در دهليز مشترك – تمايز بين دهليزها 

10-12

98/07/28

6

 

 

دکتر مردانی

ديواره بندي در مجراي دهليزي بطني ، دريچه هاي بطني ناهنجاريهاي دهليزي بطني و ديواره دهليزي- ديواره بندي در بطنها

ديواره بندي در تنه سرخرگي و مخروط قلبي – تشكيل دريچه هاي هلالي , ناهنجاريهاي ديواره بين دو بطن – ناهنجاريهاي تنه ، مخروط سرخرگي و دريچه ها- اكتوپي قلب

10-12

جلسه جبرانی با توافق دانشجویان به دلیل تعطیلی 98/08/05

7

 

 

دکتر مردانی

تشكيل دستگاه هدايتي قلب- تكامل دستگاه سرخرگي – كمانهاي أئورتي- ناهنجاريهاي مربوط به دستگاه سرخرگي 

10-12

98/08/12

8

 

 

دکتر مردانی

تکامل دستگاه تنفسی

10-12

جلسه جبرانی با توافق دانشجویان

9

 

 

دکتر مردانی

دستگاه استخوانبندي – تكامل جمجمه – اندامها – ستون مهره ها و آنوماليهاي آنها

10-12

98/08/19

10

 

 

دکتر مردانی

دستگاه ماهيچه اي - طبقه بندي عضلات از نظر ساختمان و عملكرد - ماهيچه بندي ديواره بدن - سرو اندامها - ناهنجاريهاي ماهيچه اي – ماهيچه صاف و ماهيچه قلبي-سروگردن- کمانهای حلقی و مشتقات آنها – بن بست های حلقی و مشتقات آنها

10-12

98/08/26

11

 

 

دکتر مردانی

شكافهاي حلقي و مشتقات آنها – زبان و عصب گيري آن – غده تيروئيد – تكامل صورت – كام اوليه و كام قطعي- حفره هاي بيني- تكامل دندانها

10-12

جلسه جبرانی با توافق دانشجویان

12

 

 

دکتر مردانی

 دستگاه گوارش – پيشين روده – مري – معده – تشكيل كبد – روده بند شكمي و حفره شكمي- دوازدهه – كيسه صفرا ، كبد و عملكرد آن در جنين – آترزي كيسه صفرا و مجاري صفراوي –لوزالمعده

10-12

98/09/03

13

 

 

دکتر مردانی

ميان روده – فتق فيزيولوژيك – چرخش ميان روده – بازگشت قوسهاي بيرون زده – تثبيت قوسهاي بيرون زده – خلف صفاقي شدن كولونهاي صعودي و نزولي – مزانتر حقيقي – كولون و سكوم متحرك – امفالوسل – فتق نافي مادرزادي – تكامل پسين روده و ناهنجاريهاي آن

10-12

98/09/10

14

 

 

دکتر مردانی

دستگاه ادراري تناسلي – دستگاههاي ادراري – ناهنجاريهاي دستگاه ادراري-  محل كليه ها – صعود آنها  

10-12

98/09/17

15

 

 

دکتر مردانی

خونگيري و تغذيه کلیه ها- تكامل سينوس ادراری - تناسلي – گونادها و عناصر تشكيل دهنده  آنها – غدد جنسي تمايز نيافته

10-12

98/09/24

16

 

 

دکتر مردانی

ترشح آندروژن در دوره جنيني – مجاري تناسلي در مرحله تمايز نيافته – تمايز دستگاه مجرائي – مجراي تناسلي در جنس نر 

10-12

98/10/01

17

 
    دکتر مردانی مجاري تناسلي در جنس مونث – مهبل و منشاء آن – ناهنجاريهاي دستگاه ژنيتال مونث و مذکر – نزول بیضه 10-12 98/10/08 18
    دکتر مردانی دستگاه عصبي مركزي – تشكيل لوله عصبي – حبابهاي مغزي ابتدايي و ساختمانهاي مشتق از آنها  صفحات قاعده اي ، بالي ، سقفي و كفي – تمايز بافت شناسي دستگاه عصبي- سلولهاي ستيغ عصبي – ميلين دار شدن اعصاب محيطي – ناهنجاريهاي طناب نخاع 10-12 98/10/15 19

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir