آناتومی اعصاب-11 کارشناسی کاردرمانی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:          اول           

رشته: کاردرمانی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی اعصاب

نام مسوول درس (واحد):دکتر میترا سلیمانی

شماره درس  : 123349

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه 12-10

محل برگزاری: کلاس 6

تعداد و نوع واحد: 2    نظری      *          عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929154

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

Email: soleimani@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :گروه علوم تشریحی طبقه سوم

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنائی با سیستم عصبی

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره پرسش:                                                                                                                             بارم: 5 نمره

ب) میان دوره:                                                                                                                                            بارم:7.5 نمره

ج)پایان ترم:                                                                                                                                               بارم: 7.5 نمره

وظایف دانشجو:

شرکت در کلاس، ارائه برخی از قسمت های کلاس

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

غیبت غیر ماز مساوی است با حذف درس

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر سلیمانی

کلیات سیستم عصبی 

10-12

97/07/01

1

 

 

دکتر سلیمانی

طناب نخاعی

10-12

97/07/08

2

 

 

دکتر سلیمانی

شبکه های  عصبی 

10-12

97/07/15

3

 

 

دکتر سلیمانی

رفلکس های نخاعی، راهای صعودی و نزولی نخاع 

10-12

97/07/22

4

 

 

دکتر سلیمانی

مغز وتقسمات مغز قدامی، قشر مغز،بخشهای فانکشنال قشر مغز 

10-12

97/07/29

5

 

 

دکتر سلیمانی

قشر مغز(ادامه) 

10-12

97/08/06

6

 

 

دکتر سلیمانی

ساقه مغز

10-12

97/08/13

7

 

 

دکتر سلیمانی

ماده ی سفید زیر قشری

10-12

97/08/20

8

 

 

دکتر سلیمانی

مخچه

10-12

97/08/27

9

 

 

دکتر سلیمانی

بصل النخاع 

10-12

97/09/04

جبرانی

10

 

 

دکتر سلیمانی

اعصاب مغزی 1، 2، 3، 4 

10-12

97/09/11

11

 

 

دکتر سلیمانی

اعصاب مغزی    5، 6، 7، 8 

10-12

97/09/18

12

 

 

دکتر سلیمانی

اعصاب مغزی   9، 10، 11 و 12 

10-12

97/09/25

13

 

 

دکتر سلیمانی

بطن های مغزی، مایع مغزی- نخاعی 

10-12

97/10/02

14

 

 

دکتر سلیمانی

جنین شناسی سیستم عصبی  

10-12

97/10/09

15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir