آناتومی اندام ها -10 کارشناسی کاردرمانی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/10-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:                 اول     

رشته: کاردرمانی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی اندام ها

نام مسوول درس (واحد): دکتر ناظم قاسمی

شماره درس  : 123540

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه 16-14

محل برگزاری: دانشکده توانبخشی 

تعداد و نوع واحد:3 واحد  نظری        *        عملی*

دروس پیش نیاز:.....

تلفن:37929156

ساعت و روزهای تماس:  همه روزه

آدرس Email: n_ghasemi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: آشنايي دانشجويان با سيستم اسكلتي عضلاني اندام های بدن و كاربرد آن در پزشکی  

اهداف اختصاصی:

  1. سيستم اسكلتي، عضلانی و مفاصل اندامهاي فوقاني و تحتاني را بشناسد.
  2. عروق خونی و لنفی اندام هاي فوقاني و تحتاني را توضيح دهد .
  3. عصب دهی اندام های فوقانی و تحتانی را توضیح دهد.
  4. موارد كلينيكي بر مبناي آموخته هاي آناتومي اندامهاي فوقاني و تحتاني را توضيح دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1.      Gray`s Anatomy for student (2012)

2. مطالب كلاس

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، ...)                                                                              بارم:2 نمره

ب) امتحان میان ترم                                                                                                     بارم : 9 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                           بارم:9 نمره

وظایف دانشجو:

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

تاخير در ورود و تعجيل در خروج از كلاس ممنوع است .به ازاء هر جلسه غيبت 25/0 از نمره كل كسر خواهد شد .

دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به نمره كل اضافه خواهد شد . بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره درس صفر گزارش خواهد شد.                  

کلاسهای جبرانی با هماهنگی قبلی برگزار خواهد شد.

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر ناظم قاسمی

بررسی اجمالی آناتومي اندام فوقانی ، مروري بر تقسيم بندي سيستم اسكلتي، انواع استخوانها

تعريف مفصل و انواع آن، حركات مفاصل در اندامها

14-16

97/07/01

1

 

 

دکتر ناظم قاسمی

استخوان شناسی اندام فوقاني : استخوانهاي كمربند شانه اي ( كلاويكل – اسكاپولا) ، و مفاصل مربوطه

14-16

97/07/08

2

 

 

دکتر ناظم قاسمی

استخوان شناسی اندام فوقاني : استخوانهاي بازو (هيو مروس) ، ساعد  (راديوس و اولنا) ،  و مفاصل مربوطه

14-16

97/07/15

3

 

 

دکتر ناظم قاسمی

دست (مچ دست ، كف دست و انگشتان)  و مفاصل مربوطه

14-16

97/07/22

4

 

 

دکتر ناظم قاسمی

عضلات ناحیه ی آگزیلا 

14-16

97/07/29

5

 

 

دکتر ناظم قاسمی

عضلات ناحیه ی بازو و قدام ساعد

14-16

97/08/06

6

 

 

دکتر ناظم قاسمی

عضلات ناحیه ی خلف ساعد و دست  

14-16

97/08/13

7

 

 

دکتر ناظم قاسمی

عصب دهی اندام فوقانی 

14-16

97/08/20

8

 

 

دکتر ناظم قاسمی

شریان ها، وریدها و لنف اندام فوقانی 

14-16

97/08/27

9

 

 

دکتر ناظم قاسمی

استخوان شناسی اندام تحتاني – كمربند لگني ( استخوان هيپ )- استخوان ران (فمور)، مفصل هیپ

14-16

97/09/11

10

 

 

دکتر ناظم قاسمی

استخوانهاي ساق( تيبيا و فيبولا) ، مفصل زانو،  استخوانهاي پا و مفاصل مربوطه

14-16

97/09/18

11

 

 

دکتر ناظم قاسمی

عضلات نواحی گلوتئال و قدام ران

14-16

97/09/25

12

 

 

دکتر ناظم قاسمی

عضلات کمپارتمان داخلی و خلفی ران

14-16

97/10/02

13

 

 

دکتر ناظم قاسمی

عضلات نواحی ساق و پا

14-16

97/10/09

14

 

 

دکتر ناظم قاسمی

عصب دهی اندام تحتانی

14-16

کلاس جبرانی

15

 

 

دکتر ناظم قاسمی

شریان های اندام تحتانی 

14-16

کلاس جبرانی

16

 

 

دکتر ناظم قاسمی

وریدها و لنف اندام تحتانی 

14-16

کلاس جبرانی

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir