آناتومی اعصاب -10 کارشناسی فیزیوتراپی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/25-7:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:                   دوم   

رشته: آناتومی اعصاب- 123349

دوره: فیزیوتراپی 

گروه آموزشی:

نام درس:

نام مسوول درس (واحد): دكتر عباسعلي ربيعي 

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه12-10

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 2       نظری        *        عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس: 37929003- همه روزه

آدرس Email: ab_rabiei @ mui.med.ac.ir   

آدرس دفتر : گروه علوم تشريحي

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: آشنايي دانشجو با نحوه تکامل و تشریح سیستم اعصاب

اهداف اختصاصی:

1-  آشنايي با كليات سيستم اعصاب                                     2- تشريح نخاع 

3-  تشريح ساقه مغز                                                        4- تشريح مخچه 

5-  تشريح نيمكره هاي مغز                                                6- تشريح اجزاي داخلي نيمكره ها

7- تشریح سیستم عصبی خودکار

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. نوروآناتومي اسنل – پرفسور ريچارد اسنل 2006
  2. مطالب ارائه شده در کلاس

      3. اسلایدها

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

در طول دوره (كوئيز ، تكاليف) 10%                  امتحان میان ترم 40%                  امتحان پايان ترم 50%

وظایف دانشجو:

غيبت: كمتر از سه غيبت    :  در صورت تائيد توسط پزشك معتمد موجه تلقي مي شود .

                                   در غير اينصورت هر غيبت 1 نمره از نمره كل دانشجو كسر مي شود .

             بيشتر از سه غيبت درس حذف مي شود

تاخير :        به تناسب چشم پوشي يا كسر نمره در نظر گرفته مي شود.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر ربیعی

مقدمات – واژه شناسی

 

98/06/27

1

 

 

دکتر ربیعی

بافت شناسی سیستم عصبی

 

98/07/03

2

 

 

دکتر ربیعی

جنین شناسی سیستم عصبی

 

98/07/10

3

 

 

دکتر ربیعی

نخاع- نمای ظاهری- پوششها

 

98/07/17

4

 

 

دکتر ربیعی

نخاع – ماده خاکستری

 

98/07/24

5

 

 

دکتر ربیعی

نخاع- ماده سفید- نکات بالینی

 

98/08/01

6

 

 

دکتر ربیعی

ساقه مغز- نمای ظاهری

 

98/08/08

7

 

 

دکتر ربیعی

ساقه مغز- ماده خاکستری

 

98/08/15

8

 

 

دکتر ربیعی

ساقه مغز- ماده سفید نکات بالینی

 

98/08/22

9

 

 

دکتر ربیعی

مخچه

 

98/08/29

10

 

 

دکتر ربیعی

دیانسفالن

 

98/09/06

11

 

 

دکتر ربیعی

نیمکره های مغزی

 

98/09/13

12

 

 

دکتر ربیعی

هسته های قاعده مغز- ماده سفید

 

98/09/20

13

 

 

دکتر ربیعی

سیستم عصبی خودکار

 

98/09/27

14

 

 

دکتر ربیعی

اعصاب کرانیال

 

98/10/04

15

 

 

دکتر ربیعی

خونرسانی مغز

 

98/10/11

16

 

 

دکتر ربیعی

سیستم لیمبیک

 

98/10/18

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir