آناتومی سطحی کارشناسی فیزیوتراپی (ب) گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/09-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:              اول        

رشته: فیزیوتراپی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی سطحی

نام مسوول درس (واحد): دکتر بهرامیان

شماره درس  :123311

روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه ها        ساعت 12-10و 4-2

محل برگزاری: 9

تعداد و نوع واحد: 0.5    نظری        0.5        عملی

دروس پیش نیاز:کلیه اناتومیها

تلفن:37929043

ساعت و روزهای تماس::      شنبه ها ساعت 4-2

آدرس Email:bahramian@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی کلاس 25

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: اشنایی و تعیین موقعیت طبیعی ساختارهای اناتومیک عمقی بر روی سطح بدن انسان

اهداف اختصاصی:

 

دانشجو پس از پایان این دوره باید بتواند:

1- تناسب بین اجزاء کلی بدن انسان را بداند.

2- لندمارکهای استخوانی اندام فوقانی را بشناسد.

3- لندمارکهای اندام فوقانی را بر روی بدن مشخص و لمس نماید.

4- موقعیت و مسیر الیاف کلیه عضلات اندام فوقانی را شرح دهد.

5- تک تک عضلات اندام فوقانی از محل ابتدائی تا انتهای انها را، از روی پوست بدن تعیین نماید.

6- عمل هر عضله از اندام فوقانی را تست کند.

7- موقعیت و مسیر اعصاب و زیر مجموعه های انها که در اندام فوقانی وجود دارند را توضیح دهد.

8- مسیر هر عصب و شاخه های اصلی انرا بر روی اندام فوقانی ترسیم نماید.

9- مسیر و شاخه های اصلی عروق تغذیه کننده اندام فوقانی را در سطح اندام بداند.

10- مسیر و شاخه های اصلی عروق تغذیه کننده اندام فوقانی را در سطح اندام مشخص نماید.  

11- لندمارکهای استخوانی اندام تحتانی را بشناسد.

12- لندمارکهای اندام تحتانی را بر روی بدن مشخص و لمس نماید.

13- موقعیت و مسیر الیاف کلیه عضلات اندام تحتانی را شرح دهد.

14- تک تک عضلات اندام تحتانی از محل ابتدائی تا انتهای انها را، از روی پوست بدن تعیین نماید.

15- عمل هر عضله از اندام تحتانی را تست کند.

16- موقعیت و مسیر اعصاب و زیر مجموعه های انها که در اندام تحتانی وجود دارند را توضیح دهد.

17- مسیر هر عصب و شاخه های اصلی انرا بر روی اندام تحتانی ترسیم نماید.

18- مسیر و شاخه های اصلی عروق تغذیه کننده اندام تحتانی را در سطح اندام بداند.

19- مسیر و شاخه های اصلی عروق تغذیه کننده اندام تحتانی را در سطح اندام مشخص نماید.

20- لندمارکهای استخوانی سر و گردن را بشناسد.

21- لندمارکهای سر و گردن را بر روی بدن مشخص و لمس نماید.

22- موقعیت و مسیر الیاف کلیه عضلات سر و گردن را شرح دهد.

23- تک تک عضلات سر و گردن از محل ابتدائی تا انتهای انها را، از روی پوست بدن تعیین نماید.

24- عمل هر عضله از سر و گردن را تست کند.

25- موقعیت و مسیر اعصاب و زیر مجموعه های انها که در سر و گردن وجود دارند را توضیح دهد.

26- مسیر هر عصب و شاخه های اصلی انرا بر روی سر و گردن ترسیم نماید.

27- مسیر و شاخه های اصلی عروق تغذیه کننده سر و گردن را در سطح اندام بداند.

28- مسیر و شاخه های اصلی عروق تغذیه کننده سر و گردن را در سطح اندام مشخص نماید.

29-  جایگاه احشاء موجود در ناحیه سر و گردن (غدد بزاقی، غده تیروئید، نای و مری) راشرح دهد.

30- شکل و مسیر احشاء ناحیه سر و گردن را بر روی پوست ناحیه ترسیم نماید.

31- لندمارکهای استخوانی سر و گردن را بشناسد.

32- لندمارکهای تنه را بر روی بدن مشخص و لمس نماید.

33- فضاهای بین دنده­ای­ را از روی پوست تنه شمارش نماید.

34- موقعیت و مسیر الیاف کلیه عضلات تنه را شرح دهد.

35- تک تک عضلات تنه از محل ابتدائی تا انتهای انها را، از روی پوست بدن تعیین نماید.

36- عمل هر عضله از تنه را تست کند.

37- موقعیت و مسیر اعصاب و زیر مجموعه های انها که در تنه وجود دارند را توضیح دهد.

38- مسیر هر عصب و شاخه های اصلی انرا بر روی تنه ترسیم نماید.

39- مسیر و شاخه های اصلی عروق تغذیه کننده تنه را در سطح اندام بداند.

40- مسیر و شاخه های اصلی عروق تغذیه کننده تنه را در سطح اندام مشخص نماید.

41-  جایگاه احشاء موجود در ناحیه تنه (ریه ها، قلب، نای، مری، ائورت شاخه های اصلی ان در توراکس و شکم، لوله گوارش و غدد ضمیمه ان کلیه و حالبها، مثانه،  تخمدانها، رحم و لوله های رحمی) راشرح دهد.

42- شکل و مسیر احشاء ناحیه تنه (ریه ها، قلب، نای، مری، ائورت شاخه های اصلی ان در توراکس و شکم، لوله گوارش و غدد ضمیمه ان کلیه و حالبها، مثانه،  تخمدانها، رحم و لوله های رحمی) را بر روی پوست ناحیه ترسیم نماید.

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

“A Colour Atlas of Surface Anatomy” By Backhouse & Hutchings, 1986, Wolfe Medical Publications Ltd

 

 

منابع فرعی درس:

1- “Palpation Techniques Surface Anatomy for Physical Therapists” By Bernhard Reichert, M, 2011, Georg Thieme Verlag, Germany

2- " اناتومی سطحی و کاربردهای بالینی برای پزشکان، دانشجویان پزشکی توانبخشی" ، نویسندگان: نوشین امیر پور و دکتر ابراهیم اسفندیاری، 1379، انتشارات کنکاش با همکاری انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:10 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:10 نمره

وظایف دانشجو:

1- مبحث هر جلسه پیش خوانی گردد.

2- در بحث های کلاسی حضور فعال داشته باشد.

3- به سوالاتی که بصورت تصادفی در کلاس مطرح میگردد پاسخ داده و بر روی بدن نمایش دهد.

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

- پنج دقیقه اول دیر امدگی محاسبه نمی گردد.

2- تاخیر تا پانزده دقیقه، دانشجو باید فعالیتی در جهت شاد کردن کلاس انجام دهد.

3- بیش از پانزده دقیقه غیبت محسوب میگردد ( از کلاس محروم نمیگردد).

4-   یک جلسه غیبت بخشودگی و مابقی  بالزای هر جلسه غیبت نیم نمره کسر میگردد.

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

در ضمن بعلت تاخیر دو هفته­ای شروع ترم و همچنین تاخیر یک هفته­ای شروع کلاس، سه جلسه از جلسات فوق با هماهنگی در مهرماه بصورت جبرانی برگزار خواهد شد.

در تعطیلات رسمی نیز با هماهنگی کلاس جبرانی ان برگزار خواهد شد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

-

دکتر بهرامیان

مقدمات اناتومی سطحی

10-12

14-16

97/07/05

1

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

اشنایی و تشخیص لندمارکهای اندام فوقانی

10-12

14-16

97/07/12

2

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

تعیین عضلات اندام فوقانی از روی پوست ، لمس و تست عمل انها

10-12

14-16

97/07/19

3

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مشخص کردن و ترسیم مسیر اعصاب اندام فوقانی بر روی پوست 

10-12

14-16

97/07/26

4

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مشخص کردن و ترسیم مسیر عروق اندام فوقانی و تعیین محلهای گرفتن نبض انها

10-12

14-16

97/08/03

5

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

اشنایی و تشخیص لندمارکهای سر و گردن

10-12

14-16

97/08/10

6

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

تعیین عضلات سر و گردن از روی پوست ، لمس و تست عمل انها

10-12

14-16

97/08/17

7

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مشخص کردن و ترسیم مسیر اعصاب سر و گردن بر روی پوست

10-12

14-16

97/08/24

8

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مشخص کردن و ترسیم مسیر عروق سر و گردن و تعیین محلهای گرفتن نبض انها

10-12

14-16

97/09/01

9

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مشخص کردن و ترسیم احشاء سر و گردن بر روی پوست

10-12

14-16

97/09/08

10

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

اشنایی و تشخیص لندمارکهای و شمارش فضاهی بین دنده­ای بر روی تنه

10-12

14-16

97/09/15

11

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

تعیین عضلات تنه از روی پوست ، لمس و تست عمل انها

10-12

14-16

97/09/22

12

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مشخص کردن و ترسیم مسیر اعصاب و  مسیر عروق تنه 

10-12

14-16

97/09/29

13

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

اشنایی و تشخیص لندمارکهای اندام تحتانی

10-12

14-16

97/10/04

14

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

تعیین عضلات اندام تحتانی از روی پوست ، لمس و تست عمل انها

10-12

14-16

97/10/11

15

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مشخص کردن و ترسیم مسیر اعصاب اندام تحتانی بر روی پوست

10-12

14-16

97/10/18

16

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مشخص کردن و ترسیم مسیر عروق اندام تحتانی و تعیین محلهای گرفتن نبض انها

10-12

14-16

97/10/25

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir