کمیته ورزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/17-11:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

پیام مقام معظم رهبری

 

اعضاء
اساسنامه

 

              

       

               

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir